Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarząd Zlewni w Tczewie – informacja o wszczęciu postępowania ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego
GD.ZUZ.4.421.164.2018.MW. w sprawie: wydania decyzji
wygaszającej pozwolenie wodnoprawne Starosty Gdańskiego nr
ROŚ.6341.66.2013.EST z dnia 16.10.2013 r.
19.06.2018 więcej
Nadzór Wodny w Kwidzynie - informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
wykonanie stawu o wymiarach 15,00m/20,00m gmina Ryjewo
19.06.2018 więcej
Nadzór Wodny w Ostródzie – informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
na wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
na jeziorze Jeziorak (dz. nr 116 obręb Łanioch, gmina Iława)
19.06.2018 więcej
NW w Ostródzie – informacja o braku wniesienia sprzeciwu
na wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
na jeziorze Jeziorak
19.06.2018 więcej
NW w Ostródzie – informacja o braku wniesienia sprzeciwu
na wykonaniu przepustu na długości 6 m na działce nr 190 gmina
Ostróda
19.06.2018 więcej
NW w Ostródzie – informacja o braku wniesienia sprzeciwu
na wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości
całkowitej do 25 m na jeziorze Jeziorak
19.06.2018 więcej
NW w Ostródzie – informacja o braku wniesienia sprzeciwu
do zgłoszenia wodnoprawnego na wyznaczenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli na jeziorze Jeziorak
19.06.2018 więcej
Nadzór Wodny w Bydgoszczy – informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Przebudowy 2 rowów z wykonaniem przepustów – działki nr 294,
295, 22274/36 gmina Osielsko.
19.06.2018 więcej
Nadzór Wodny w Bydgoszczy – informacja o braku wniesienia sprzeciwu
Odprowadzanie wód z wykopów montażowych – działka nr. 15/5
obręb 243, m. Bydgoszcz.
19.06.2018 więcej
Nadzór Wodny w Bydgoszczy – informacja o braku wniesienia sprzeciwu
Odprowadzanie wód z wykopów montażowych pod budowę
przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej – działki
nr. 30, 49 obręb 155, m. Bydgoszcz.
19.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się