Lista artykułów

Nazwa artykułu
NW Malbork - informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
na prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne
napowietrznych linii energetycznych nad działką nr 147, obręb
Palczewo, gmina Ostaszewo, powiat nowodworski, województwo
pomorskie.
25.05.2020 więcej
NW Malbork - informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
na prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne
napowietrznych linii energetycznych nad działką nr 117, obręb
Palczewo, gmina Ostaszewo, powiat nowodworski, województwo
pomorskie.
25.05.2020 więcej
NW Elbląg - Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
w sprawie: wykonania stawu o powierzchni nieprzekraczającej 1000
m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej
powierzchni terenu, na działce nr 53/42
25.05.2020 więcej
RZGW w Gdańsku – informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek PGE
Energia Ciepła S.A.
24.05.2020 więcej
RZGW w Gdańsku – informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
RZGW w Gdańsku – informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego Wnioskodawca: Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad w Gdańsku
24.05.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się