Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarząd Zlewni w Gdańsku – informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na szczególne korzystanie z wód w zakresie utwardzenia działki
budowlanej w Pruszczu Gdańskim o powierzchni powyżej 3500 m2,
obejmującego powyżej 70% powierzchni zabudowy terenu.
14.06.2018 więcej
Zarząd Zlewni w Gdańsku – informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych oraz gromadzenie
ścieków – strażnica przejazdowa – brama północna GTK
Port Gdański, Nabrzeże Zbożowe (ul. Chodackiego-Starowiślna,
Gdańsk.
14.06.2018 więcej
NW w Golubiu Dobrzyniu - informacja o doręczeniu zgłoszenia wodnoprawnego
dot. prowadzenia przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne
napowietrznych lini energetycznych i telekomunikacyjnych
13.06.2018 więcej
Nadzór Wodny w Chojnicach - informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego
w sprawie zamiaru wyznaczenia miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli, na długości linii brzegowej 25,0
m jeziora Gołuń
12.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się