Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja nr: LU.RZT.070.142.2019.DR
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy
Czemierniki Wnioskodawca: Zakład Usług Wodnych
Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie
02.10.2019 więcej
Decyzja nr: LU.RZT.070.107.2019.JB
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie miasta
Zamość Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Zamościu
27.09.2019 więcej
Decyzja nr: LU.RZT.070.95.2019.JB
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Włodawa w miejscowości
Orchówek, na okres 3 lat oraz skrócenie okresu obowiązywania
dotychczasowej taryfy
24.07.2019 więcej
Decyzja nr: LU.RET.070.45.2019.MW
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie gminy Boćki
26.06.2019 więcej
Decyzja nr: LU.RZT.070.101.2019.MW
Ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres
osiemnastu miesięcy na terenie gminy Ulan-Majorat
26.06.2019 więcej
Informacja 1/2019
Informacja w sprawie średnich cen dostawy wody i odbioru
ścieków
28.05.2019 więcej
Decyzja numer LU.RTZ.070.102.2019.DR
Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Włodawa w
miejscowościach: Suszno i Szuminka
23.05.2019 więcej
Decyzja nr: LU.RET.070.1.216.2018.JB
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie gminy Andrzejewo Wnioskodawca: Gmina
Andrzejewo
11.03.2019 więcej
Decyzja nr: LU.RET.070.20.2019.JB
Ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres
osiemnastu miesięcy na terenie gminy Zaręby
Kościelne Wnioskodawca: Wójt Gminy Zaręby Kościelne
11.03.2019 więcej
Decyzja nr: LU.RET.070.1.126.2018.JB
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie gminy Ułęż Wnioskodawca: Zakład
Komunalny w Ułężu
07.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się