Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja RZ.RET.070.3.41.2018.MK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Dydnia, Wnioskodawca:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dydni
26.06.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.2.22.2018.PS
Taryfa za wodę , dotyczy gminy Chorkówka, Wnioskodawca:
Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175
22.06.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.1.71.2018.AZ
Taryfa za wodę , dotyczy miejscowości Rymanów Zdrój i
Deszno-Hubin, Wnioskodawca: "Uzdrowisko Rymanów Zdrój S.A.,ul.
Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów Zdrój
22.06.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.1.61.2018.PS
Taryfa za wodę , dotyczy gminy Iwonicz Zdrój dla Wspólnoty
Mieszkaniowej 'Sami Swoi"- Al. Partyzantów 5/17 oraz wspólnoty
'Słoneczny Stok"- Al. Partyzantów 3/19
22.06.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.3.63.2018.AS
Taryfa za wodę , dotyczy gminy Sanok w miejscowości Jurowce i
Srogów Górny /Wnioskodawca: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
w Jurowcach "ZGODA", 38-507 Jurowce
22.06.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.4.70.2018.MK
Taryfa za ścieki, dotyczy gminy Janów Lubelski /Wnioskodawca:
Zaklad Gospodarki Komunalnej w Janowie Lubelskim , ul. Ulanowska
152 23-300 Janów Lubelski
04.06.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.2.30.2018.AS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy miejskiej Mielec
/Wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wolności 44
01.06.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.1.62.2018.PS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Błażowa /Wnioskodawca:
Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. 36-030 Błażowa,
ul. 3-go Maja 35
01.06.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.3.54.2018.AS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy i miasta
Kańczuga/Wnioskodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z
o.o., 37-220 Kańczuga, ul. Św. Barbary 18
01.06.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.1.65.2018.PS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Żołynia /Wnioskodawca:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.w Żołyni, ul.
Białobrzeska 118, 37-110 Żołynia
01.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się