Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja RZ.RET.070.4.68.2018.MK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Stary Dzików
/Wnioskodawca: Gmina Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, 37-632
Stary Dzików ​
01.06.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.1.64.2018.PS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy
Brzozów/Wnioskodawca:Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w
Brzozowie Sp. z o.o. ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów
01.06.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.3.57.2018.AS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy
Pawłosiów/Wnioskodawca: Gmina Pawłosiów, Pawłosiów 88,
37-500 Jarosław
01.06.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.2.53.2018.PS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Szerzyny/Wnioskodawca:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 38-246 Szerzyny 594
01.06.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.3.56.2018.AS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Chłopice/Wnioskodawca:
Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach 37-561
Chłopice 149 a
01.06.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.2.49.2018.AZ
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Sękowa/Wnioskodawca:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sękowej, 38-307 Sękowa
181
01.06.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.3.61.2018.AS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Dubiecko/Wnioskodawca:
Gmina Dubiecko, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko
01.06.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.4.78.2018.MK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Dzwola /Wnioskodawca:
Gmina Dzwola, 23-304 Dzwola 168
01.06.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.4.79.2018.MK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Pysznica /Wnioskodawca:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 37-403 Pysznica, ul.
Wolności 295
01.06.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.4.69.2018.MK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Leżajsk /Wnioskodawca:
"Stare Miasto-Park" Sp. z o.o. w Wierzawicach, Wierzawice
874,37-300 Leżajsk
01.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się