DRUKUJ
2019-09-12

ZZ w Nowym Sączu – informacja o wszczęciu
postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego znak: KR.ZUZ.3.421.508.2019.MS

Działając zgodnie z art. 61 §1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r., poz.2268),Zarząd Zlewni w Nowym Sączu informuje, że zostało wszczęte  postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na :

 1. pobór wód podziemnych ze studni kopanej Sk-1, zlokalizowanej na działce nr 3033/7,
  obr. Kamionka Mała, dla zaopatrzenia w wodę budynku socjalno – magazynowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Kamionka Mała, w ilości:

Qmax s= 0,00000833 m3/s       Qśrd= 0,1 m3/dobę     Qdop r= 36,5 m3/rok,

 1. wykonanie urządzeń służących do poboru ujętych wód podziemnych studnią Sk-1, zlokalizowaną na działce nr 3033/7, w m. Kamionka Mała, gm. Kamionka Wielka,
 2. wykonanie wylotu wód opadowych lub roztopowych Ø200 PVC w km 2+130 potoku Kamionka, na działce nr 3033/3, w m. Kamionka Mała, gm. Kamionka Wielka,
 3. odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni dachowych
  i nawierzchni utwardzonych projektowanym wylotem, do wód potoku  Kamionka km 2+130, ,
 4. wykonanie umocnienia lewego brzegu potoku Kamionka w obrębie wylotu w km
  2+127 - 2+133, na długości 6,0 mb (3,0 m poniżej i 3,0 m powyżej wylotu), za pomocą narzutu z dużych głazów kamiennych D≥60cm, ze spoinowaniem przestrzeni między głazami betonem,    

w związku z realizacją inwestycji pn. ”Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na działce nr 3033/7 w miejscowości Kamionka Mała, gmina Kamionka Wielka”.

Data złożenia wniosku: 26.07.2019 r.

Wnioskodawca:Gmina Kamionka Wielka

Pełnomocnik:Przemysław Loesch