DRUKUJ
2019-09-13

Zarząd Zlewni w Kole - informacja dot. pozwolenia
wodnoprawnego

                                                                                           Koło, dnia 11.09.2019r.

 

PO.ZUZ.3.421.292.2019.ŁA                                         

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.)

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

ul. Prusa 3, 62-600 Koło

na wniosek złożony przez

DROP S.A., ul. Al. Wojska Polskiego 1, 63 – 500 Ostrzeszów

wszczął postępowanie

 

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód -  wprowadzanie ścieków będących mieszaniną ścieków bytowych i przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z Zakładu Wylęgu Drobiu DROP. S.A. zlokalizowanego  na dz. nr 541 obręb Konin, gm. konin, pow. koniński, woj. wielkopolskie do kanalizacji sanitarnej będącej własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, ul. Poznańska 49, 62 – 510 Konin.

Wnioski, oraz uwagi w powyższej sprawie można składać w terminie 4 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Zarządzie Zlewni w Kole przy ul. Prusa 3, 62-600 Koło, od pn. do pt. w godzinach urzędowania od 8.00 do 15.00.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.