DRUKUJ
2019-09-13

Zarząd Zlewni w Kole - informacja dot. pozwolenia
wodnoprawnego

                                                                                           Koło, dnia 12.09.2019 r.

 

PO.ZUZ.3.421.356.2019.MJ                                         

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.)

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

ul. Prusa 3, 62-600 Koło

na wniosek złożony przez

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.

 

wszczął postępowanie

 

 

w sprawie zmiany decyzji wydanej przez Starostę Tureckiego, z dnia 08.08.2007 r., znak RLŚ.6223-19/07 obejmującej pobór wód podziemnych z utworów kredowych ze studni głębinowych nr 1, nr 2, nr 3 zlokalizowanych na terenie stacji wodociągowej w m-ci Słodków, gm. Turek, pow. turecki, woj. wielkopolskie w zakresie ustalenia rzeczywistych maksymalnych ilości pobieranej wody przez Zakład.

 

 

Wnioski oraz uwagi w powyższej sprawie można składać w terminie 3 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Zarządzie Zlewni w Kole przy ul. Prusa 3, 62-600 Koło, od pn. do pt. w godzinach urzędowania od 8.00 do 15.00.

 

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.