DRUKUJ
2019-09-13

Zarząd Zlewni w Poznaniu - informacja dot.
pozwolenia wodnoprawnego

 

 

PO.ZUZ.4.421.625.2.2019.KP                                           Poznań, dnia 11 września 2019 r.

 

 

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 

 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) informuje, iż:

 

 

na wniosek

Waimea Logistic Park 6 Sp. z o. o.

w s z c z ą ł    p o s t ę p o w a n i e,

 

 

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 904/1 – 904/13, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzenia wodnego – „Rów - G” zlokalizowanego na działce o nr ewid. 896, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne oraz na budowę urządzenia wodnego – wylotu do ww. rowu