DRUKUJ
2019-09-13

Zarząd Zlewni w Kaliszu - informacja dot.
pozwolenia wodnoprawnego

                                                                                           Kalisz, dnia 04.09.2019 r.

 

PO.ZUZ.2.421.344.2019.EM

 

Informacja

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu Państwowego Gospodarstw Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że w dniu 04.09.2019 r. na wniosek Pani Beaty Makoty, zamieszkałej w miejscowości Strumiany, ul. Główna 7, 98-260 Burzenin, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Panią Renatę Felisiak zamieszkałą Gruszczyce 106, 98-235 Błaszki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego obręb Równa na działce nr 207 i 208, gmina Błaszki, powiat sieradzki, województwo łódzkie, poprzez ułożenie rurociągu o średnicy 600 mm o długości 52 m, (współrzędne geograficzne wlotu:  X: 5727684.83, Y: 6533104.20, rzędna dna wlotu - 157,98 m n.p.m., współrzędne wylotu: X: 5721709.97, Y: 6533142.57, rzędna dna wylotu  - 157,77 m n.p.m.).

 

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 K.p.a., informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Kaliszu z siedzibą przyul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz, pok. nr229w godzinach 7:00 do 15:00.

 

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.). Wobec powyższego niniejszą informację należy podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (tj. tablica ogłoszeń, BIP)w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

 

Informację o wszczęciu postępowania z adnotacją, że była ona wywieszona na tablicy ogłoszeń w okresie 7 dni od daty otrzymania, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem, należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz.

 

                                            Dyrektor

                                              Anna Marecka

                                               /podpisano elektronicznie/

 

 

 

Otrzymują:

  1. Urząd Miejski w Błaszkach

/ugblaszki/SkrytkaESP

  1. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.