DRUKUJ
2020-02-18

Zarząd Zlewni w Katowicach - zawiadomienie o
wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zmianami), w związku zart. 16 pkt 65 lit. f, art. 33, art. 389 pkt 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i ust. 7, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, ze zmianami), Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni chłonnej zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 2394/4 obręb Kamienica, gmina Bielsko-Biała.