2020-03-26

ZZ w Stalowej Woli – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm.

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zakończeniu postępowania wyjaśniającego i dowodowego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie art. 10, art. 49 oraz art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) Zarząd Zlewni w Stalowej Woli informuje o wszczęciu na wniosek Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni 0,154 ha mostu i dojazdów w Harasiukach, udzielonego decyzją Starosty Niżańskiego z dnia 7 czerwca 2010 r. znak: OLR.I.6224-5/10/A.

Ww. decyzja obejmowała pozwolenie wodnoprawne na:

Wykonanie i rozbiórkę tymczasowego dwuprzęsłowego obiektu mostowego typu MS 22-80 przez rzekę Tanew w km 17+775,90.
Rozbiórkę istniejącego sześcioprzęsłowego mostu drogowego przez rzekę Tanew w km 17+800 z pozostawieniem istniejących filarów.
Budowę stałego mostu sześcioprzęsłowego przez rzekę Tanew w km 17+800.
Wykonanie ubezpieczenia brzegu lewego rzeki Tanew od km 17+749,41 do km 17+859,42 i brzegu prawego od km 17+ 724,41 do km 17+859,42.
Wykonanie obwodowego ubezpieczenia filaru mostu stałego grodzicami stalowymi G62 L=7,0 m w km 17+800 rzeki Tanew usytuowanego w nurcie rzeki Tanew.
Odprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z powierzchni 0,154 ha mostu i dojazdów z następującymi dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń:

- zawiesina ogólna    - 100 mg/l
- węglowodorów ropopochodnych   - 15 mg/l

Wnioskodawca: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.

Data złożenia wniosku: 9.03.2020r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się