2020-03-26

Zarząd Zlewni w Jaśle - Obwieszcenie

                                                                                                                                             Jasło, 27 marca 2020r.

RZ.ZUZ.2.4210.36.2020.HK

                                                                                                                                

OBWIESZCZENIE

DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W JAŚLE


Dyrektor Zarządu Zlewni  w Jaśle  działając na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 z póżn. zm.) oraz  art.401 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.2268 ze zm.) obwieszcza, że została wydana decyzja z dnia 27 marca 2020r., znak: RZ.ZUZ.2.4210.36.2020.HK, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego  dla Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego, na przebudowę urządzeń wodnych - rowów przydrożnych drogi powiatowej Nr 1360R polegającej na korekcie ich trasy, gabarytów, umocnienie dna  i  skarp, przykryciu odcinków rowów rurociągiem w ramach inwestycji pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1360R Ropczyce – Gnojnica wraz z leżącymi w jej ciągu ulicami Ogrodniczą i Leśną”, na działkach:  - jedn. ewid.: 181503-4 Ropczyce-Miasto, Obręb: 0001 Ropczyce, działki nr 1532, 1553/2, 1588/1, 1621, 1686/6, 1708/1, 1710/3, 1741/2, 1852/3, 1854/9, 1863/1, 1865/1, 1867/33, 1872/3, 1873/6, 1882/1, 1891/6, 1891/8, 1891/10, 1918/12, 1919/3, 1919/5, 1920/1, 1923/1, 1932/1, 1942/1, 1948/1, 1957/15, 1969/8, 1969/10, 1969/11, 1984/4, 1989/1, 1998/3, 2008/3, 2009/1, 2021/3, 2022, 2154, 2155, 2157/1, 2164, 2165, 2166, 2210, 2211/2, 2215, 2220/1, 2226/1, 3251, - jedn. ewid.: 181503-4 Ropczyce-Miasto, Obręb: 0002 Ropczyce-Chechły, działka nr 2971/1, 3825/1, 4780/1, 4781/1,- jedn. ewid.: 181503-4 Ropczyce-Miasto, Obręb: 0008 Ropczyce-Witkowice, działki nr 1725/1, 1725/2, 1726/1, 1726/2, 1770,  - jedn. ewid.: 181503-5 Ropczyce-Obszar Wiejski, Obręb: 0002 Gnojnica, działki nr 1274/4, 1274/5, 1274/6, 1577, 1704.   
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać tylko drogą mailową na adres:   halinaklag@wodypolskie.gov.pl  
  Zgodnie z art. 49 kodeksu postepowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie   14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. W takim przypadku decyzja staje się  ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania, a jeżeli w postępowaniu występuje więcej stron, z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania przez ostatnią z tych stron. Strona, która zrzekła się prawa do wniesienia odwołania traci również prawo do zaskarżenia decyzji  do sądu administracyjnego.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się