2020-03-26

Zarząd Zlewni w Sieradzu - informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego

                                                                                                   Sieradz, dn. 25 marca 2020 r.

 

PO.ZUZ.5.4210.85.2020.AK

INFORMACJA

 

              Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) w związku z wnioskiem Pani Marty Buzińskiej – pełnomocnika P.P.H.U. „MARCUS” 

 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

podaje do publicznej wiadomości informację

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu przy ul. Partyzantów w Myszkowie, do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie, w trybie określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U.2020 r., poz. 310 ze zm.), poprzez wywieszenie niniejszej informacji na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Miasta Myszków, w Zarządzie Zlewni w Sieradzu oraz na stronie BIP RZGW w Poznaniu.

Informacji i wyjaśnień w powyższej sprawie udziela Zarząd Zlewni w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 1

(w godz. 800 – 1500, od poniedziałku do piątku, tel. 43/665 41 61).

Informację należy umieścić na tablicach ogłoszeń w dniu otrzymania pisma na okres 8 dni.

 

 

 

 

 

 

 

Według rozdzielnika:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Myszków, ul. Kościuszki 26; 42-300 Myszków
  2. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Sieradzu
  3. BIP RZGW w Poznaniu
  4. ZUZ a/a

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się