2018-12-06

Wzory oświadczeń opłat za usługi wodne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń za poszczególne kwartały przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne. Oświadczenia te należy składać Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie, jako jednostkom właściwym do ustalenia wysokości opłaty zmiennej oraz wysokości opłaty z tytułu chowu i hodowli ryb.

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne, oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Po raz pierwszy podmioty złożą takie oświadczenia za czwarty kwartał 2018 r., w terminie  1 - 30 stycznia 2019 r. Wzory oświadczeń zostały dostosowane do rodzajów usług wodnych i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich. Udostępniamy je w dwóch formatach .docx i .pdf, w zależności od sposobu ich wypełniania.

 

Wzory oświadczeń składanych przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne.

  1. Pobór wód podziemnych do różnych celów
  2. Pobór wód powierzchniowych do różnych celów
  3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w tym wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni oraz wód zasolonych
  4. Odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast
  5. Wydobywanie kamienia, żwiru i piasku oraz innych materiałów z wód powierzchniowych, w tym morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu
  6. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym.

Wzory znajdują się poniżej w załącznikach, są oznaczone odpowiednimi cyframi.

Załączniki

  1. Pobór wód podz...h celów.docx 53,36 KB (doc) szczegóły pobierz
  1. Pobór wód podz...lów.docx.pdf 518,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Pobór wód powi...h celów.docx 40,64 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. Pobór wód powi...ch celów.pdf 575,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Wprowadzanie śc...solonych.docx 37,16 KB (doc) szczegóły pobierz
  3. Wprowadzanie śc...asolonych.pdf 626,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Odprowadzanie do...ch miast.docx 24,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. Odprowadzanie do...ych miast.pdf 571,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Wydobywanie kami...ycinanie.docx 24,18 KB (doc) szczegóły pobierz
  5. Wydobywanie kami...wycinanie.pdf 564,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Ryby - wprowadza...cieków.docx 23,06 KB (doc) szczegóły pobierz
  6. Ryby - wprowadza...ścieków.pdf 426,78 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się