Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja Nr 121/2018/KUZ
Decyzja w sprawie indywidualnej interpretacji przepisu art. 398
ust. 4 ustawy z dania 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
18.01.2019 więcej
Wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2018 rok.
Wzór sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania
ścieków komunalnych wraz z informacjami o sposobie przekazania
tego sprawozdania.
27.12.2018 więcej
Wzory oświadczeń opłat za usługi wodne
Publikujemy wzory oświadczeń dla podmiotów obowiązanych do
ponoszenia opłat za usługi wodne.
06.12.2018 więcej
Interpretacja indywidualna dot.opłat za usługi wodne
Interpretacja indywidualna dotycząca zakresu podlegania
obowiązkowi ponoszenia opłat za usługi wodne
24.10.2018 więcej
Wzór oświadczenia dotyczącego opłat za usługi wodne
Składanie oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia
opłat za usługi wodne
28.09.2018 więcej
Zawiadomienie Prezesa PGW Wody Polskie
Zawiadomienie Prezesa PGW Wody Polskie (KUZ.424.45.1.2018.MŁ) o
wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia
nieważności decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Warszawie nr 1265/D/NN/17 z dnia 7 grudnia 2017 r.,
znak: NN-404/P/54a-WP/17.
25.07.2018 więcej
Inspektor Ochrony Danych w PGWWP
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych
30.05.2018 więcej
Decyzja Prezesa PGWWP - zasady naliczania opłat za usługi wodne
Interpretację przepisów w zakresie zasad naliczania opłat za
usługi wodne za pobór wód podziemnych i odprowadzanie
ścieków
22.03.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się