2019-09-12

ZZ w Nowym Sączu – informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego znak: KR.ZUZ.3.421.508.2019.MS

Działając zgodnie z art. 61 §1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r., poz.2268),Zarząd Zlewni w Nowym Sączu informuje, że zostało wszczęte  postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na :

 1. pobór wód podziemnych ze studni kopanej Sk-1, zlokalizowanej na działce nr 3033/7,
  obr. Kamionka Mała, dla zaopatrzenia w wodę budynku socjalno – magazynowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Kamionka Mała, w ilości:

Qmax s= 0,00000833 m3/s       Qśrd= 0,1 m3/dobę     Qdop r= 36,5 m3/rok,

 1. wykonanie urządzeń służących do poboru ujętych wód podziemnych studnią Sk-1, zlokalizowaną na działce nr 3033/7, w m. Kamionka Mała, gm. Kamionka Wielka,
 2. wykonanie wylotu wód opadowych lub roztopowych Ø200 PVC w km 2+130 potoku Kamionka, na działce nr 3033/3, w m. Kamionka Mała, gm. Kamionka Wielka,
 3. odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni dachowych
  i nawierzchni utwardzonych projektowanym wylotem, do wód potoku  Kamionka km 2+130, ,
 4. wykonanie umocnienia lewego brzegu potoku Kamionka w obrębie wylotu w km
  2+127 - 2+133, na długości 6,0 mb (3,0 m poniżej i 3,0 m powyżej wylotu), za pomocą narzutu z dużych głazów kamiennych D≥60cm, ze spoinowaniem przestrzeni między głazami betonem,    

w związku z realizacją inwestycji pn. ”Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na działce nr 3033/7 w miejscowości Kamionka Mała, gmina Kamionka Wielka”.

Data złożenia wniosku: 26.07.2019 r.

Wnioskodawca:Gmina Kamionka Wielka

Pełnomocnik:Przemysław Loesch

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się