2019-09-13

RZGW w Poznaniu - informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego

              Poznań, dnia 10.09.2019 r.

PO.RUZ.421.290.3.2019.JŁ

 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

 

I N F O R M U J E

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu w imieniu której działa pełnomocnik, w sprawie:

 

  1. Stwierdzenia wygaśnięcia w pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ z dnia
    05.08.2019 r.: pozycji: 162, 163 w tabeli nr. 8 – stanowiącej  załącznik - dla pkt II.2. ppkt. 2.2. tiret drugie ww. pozwolenia wodnoprawnego.

 

  1. Stwierdzenia wygaśnięcia w pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ z dnia
    05.08.2019 r.: pozycji: 162, 163 w tabeli nr. 15 – stanowiącej  załącznik - dla pkt II.4. ww. pozwolenia wodnoprawnego.

 

  1. Zmiany w części decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu,
    z dnia 05.08.2019r., znak: PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ.

 

Informację w powyższej sprawie można uzyskać w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, w godzinach urzędowania (pn-pt, 800 – 1500).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.Ł

 

Załączniki

  S22C-6e19091109040.pdf 246,18 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się