2019-09-13

Zarząd Zlewni w Sieradzu - informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego

 

 

 

PAŃSTWOWE

GOSPODARSTWO WODNE

WODY POLSKIE

ZARZĄD ZLEWNI

W SIERADZU

 

 

 

 

Sieradz,  3 września  2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

PO.ZUZ.5.421.430.2019.JG

 

OBWIESZCZENIE

 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy  z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

 

obwieszcza

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sieradz, dnia 3 września 2019 roku

 

orzel_emblemat

 

 

 

PAŃSTWOWE

GOSPODARSTWO WODNE

WODY POLSKIE

ZARZĄD ZLEWNI

W SIERADZU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO.ZUZ.5.421.430.2019.JG

 

 

D E C Y Z J A

 

 

 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na

wykonanie urządzeń wodnych oraz wykonywanie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych

 

              Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu na podstawie, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i 6 art. 403, ust. 2 pkt 2 i 12, w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 240 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2069 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311)– po rozpatrzeniu wniosku Pana Jakuba Jońcy- pełnomocnika Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych- rowów przydrożnych wzdłuż rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 476 (ul. Piłsudskiego w Bełchatowie), a także na wykonywanie usługi wodnej polegającej na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych z terenu projektowanej ul. Piłsudskiego w Bełchatowie

orzeka:

I. Udzielić Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 12 pozwolenia wodnoprawnego na:

1) Wykonanie na odcinku od km 6+816,49 do km 7+799,86 dw 476 prawego rowu przydrożnego otwartego o pochyleniu skarp 1:1,5 – teren działek ewidencyjnych: 90 – obręb 04 Bełchatów oraz 111/2; 111/1; 110/1; 93; 92; 94; 91; 90; 89; 1061; 6/2; 6/1; 5; 4; 3/3; 3/2; 3/1; 2/2; 2/1; 1; 32 – obręb 05 Bełchatów, w tym:

 • na odcinku od km 6+871,47 do km 6+901,05 wykonania umocnienia rowu faszyną
 • w obrębie wylotów R2 oraz R3 do cieku A – dopływ Rakówki, wykonania umocnienia z kostki granitowej 8/11
  • w obrębie wylotu R2, ok. 17,5 m2
  • w obrębie wylotu R3, ok. 17,5 m2
 • w obrębie włączenia do rowu R-D2/1, teren wokół punktu WPUST2 i R6A wykonania umocnienia z kostki granitowej 8/11 – ok. 47,5 m2
 • w obrębie wpustu WPUST1, wykonania umocnienia z kostki granitowej 8/11 – ok. 17 m2
 • w obrębie wlotów i wylotów rowów krytych, wykonania umocnienia z kostki granitowej 8/11 – łącznie ok. 272 m2

Tabela 1Zestawienie punktów kontrolnych dla planowanego do wykonania rowu otwartego prawego, odcinek od km 6+816,49 do km 7+799,86

Oznaczenie

Współrzędne geodezyjne

w układzie 2000

km drogi

Rzędna

Lokalizacja

Uwagi

X

Y

[km]

[m n.p.m.]

Nr działki

oraz obręb

R1

5694586,05

6596169,84

6+816,49

201,99

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

 • rów prawy otwarty
 • początek rowu

R2

5694631,83

6596187,48

6+865,54

201,26

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

 • włączenie rowu prawego otwartego w istn. ciek A (dopływ rzeki Rakówki) – rów
  R-D

R3

5694633,86

6596188,25

6+867,71

201,26

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

 • włączenie rowu prawego otwartego w istn ciek A (dopływ rzeki Rakówki) – rów
  R-D

R4

5694940,77

6596298,30

7+193,75

205,44

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

 • rów prawy otwarty
 • koniec rowu

R5

5694950,28

6596301,80

7+203,89

205,43

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

 • rów prawy otwarty
 • początek rowu

WPUST1

5695169,67

6596381,85

7+437,42

203,33

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

 • rów prawy otwarty – koniec rowu
 • wlot kolektora deszczowego

R6

5695196,44

6596391,67

7+465,94

202,80

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

 • rów prawy otwarty
 • początek rowu

WPUST2

5695212,57

6596398,34

7+483,37

202,53

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

 • wlot kolektora deszczowego

R6A

5695212,64

6596398,15

7+483,37

202,53

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

 • włączenie rowu prawego otwartego do istn. rowu melioracyjnego
  R-D2/1

RK37

5695510,10

6596506,23

7+799,86

205,68

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

 • rów prawy otwarty – koniec rowu
 • rów kryty prawy – początek rowu
 

 

2) Wykonanie, w tym odmulenie lewego rowu przydrożnego otwartego na odcinku od km 7+102,60do km 7+105,60 oraz wykonanie od 7+373,14 do km 7+495,46 przebudowy lewego rowu przydrożnego otwartego – teren działek ewidencyjnych: 1061 – obręb 05 Bełchatów oraz 243/3; 243/2 – obręb Dobrzelów, w tym:

 • w obrębie wlotów i wylotów rowów krytych, wykonania umocnienia zabrukiem z kostki granitowej 8/11 – łącznie ok 10,5 m2
 • na odcinku od km 7+373,14 do km 7+386,53, wykonania umocnienia rowu faszyną
 • na odcinku od km 7+490,51do km 7+495,46,wykonania umocnienia rowu faszyną
 • w obrębie punktu R9, w obrębie włączenia do rowu R-D2/1, wykonania umocnienia zabrukiem z kostki granitowej 8/11 – ok. 44 m2

Tabela 2Zestawienie punktów kontrolnych dla planowanego do wykonania odmulenia rowu otwartego lewego – odcinek od km 7+102,60 do km 7+105,60

Oznaczenie

Współrzędne geodezyjne

w układzie 2000

Km drogi

Rzędna

Lokalizacja

Uwagi

X

Y

[km]

[m n.p.m.]

Nr działki

oraz obręb

RK40

5694859,49

6596255,09

7+102,60

204,04

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

 • rów kryty lewy

RK7

5694862,29

6596256,16

7+105,60

204,09

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

 • rów lewy otwarty
 

Tabela 3Zestawienie punktów kontrolnych dla planowanego do wykonania rowu otwartego lewego – odcinek od 7+373,14 do km 7+495,46 

Oznaczenie

Współrzędne geodezyjne

w układzie 2000

Km drogi

Rzędna

Lokalizacja

Uwagi

X

Y

[km]

[m n.p.m.]

Nr działki

oraz obręb

R8

5695113,71

6596347,61

7+373,14

204,08

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

 • rów lewy otwarty
 • początek rowu
 • początek odcinka umocnionego faszyną

R9

5695219,36

6596385,10

7+485,24

202,69

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

 • włączenie rowu lewego otwartego w istn. cieku – rowu melioracyjnego
  R-D2/1

R10

5695228,85

6596388,93

7+495,46

203,10

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

 • rów lewy otwarty
 • koniec rowu
 

 

3)Wykonanie rowów krytych – z rur PEHD o średnicy 500mm, umocnionych w obrębie wlotów i wylotów zabrukiem z kostki granitowej 8/11

W obrębie wlotów i wylotów rowów krytych, wykonania umocnienia z kostki granitowej 8/11 – łącznie ok. 282,5 m2

Tabela 4Zestawienie planowanych do wykonania rowów krytych pod zjazdami – prawa strona

Lp.

Oznaczenie

wlotu/wylotu

Współrzędne geodezyjne

w układzie 2000

km drogi

Średnica [mm]

Długość [m]

Rzędna

Lokalizacja

X

Y

[km]

[m n.p.m.]

Nr działki

oraz obręb

1.        

RK1

5694665,61

6596198,47

6+901,05

Ø 500

10,0

202,58

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

RK2

5694675,08

6596201,83

6+911,09

Ø 500

202,73

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

2.        

RK3

5694737,82

6596224,79

6+977,90

Ø 500

10,3

203,15

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

RK4

5694747,56

6596228,27

6+988,24

Ø 500

203,18

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

3.        

RK5

5694812,20

6596251,96

7+057,09

Ø 500

12,7

203,39

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

RK6

5694824,16

6596256,29

7+069,81

Ø 500

203,58

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

4.        

RK7

5694846,91

6596264,47

7+093,98

Ø 500

9,2

203,94

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

RK8

5694855,55

6596267,55

7+103,15

Ø 500

204,08

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

5.        

RK9

5694881,50

6596276,79

7+130,70

Ø 500

9,7

204,50

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

RK10

5694890,68

6596280,06

7+140,44

Ø 500

204,64

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

6.        

RK11

5694907,38

6596286,09

7+158,20

Ø 500

9,7

204,91

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

RK12

5694916,54

6596289,40

7+167,94

Ø 500

205,05

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

 

7.        

RK13

5694997,31

6596319,12

7+254,00

Ø 500

10,1

204,93

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

RK14

5695006,84

6596322,57

7+264,14

Ø 500

204,83

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

8.        

RK15

5695022,29

6596328,12

7+280,55

Ø 500

10,0

204,67

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

RK16

5695031,71

6596331,52

7+290,57

Ø 500

204,57

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

9.        

RK17

5695042,56

6596335,43

7+302,10

Ø 500

9,9

204,45

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

RK18

5695051,94

6596338,71

7+312,04

Ø 500

204,36

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

10.     

RK19

5695057,76

6596340,75

7+318,20

Ø 500

9,7

204,29

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

RK20

5695066,91

6596344,08

7+327,94

Ø 500

204,21

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

11.     

RK21

5695223,95

6596402,48

7+495,49

Ø 500

68,3

202,72

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

RK22

5695250,21

6596412,05

7+523,43

-

203,14

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

RK23

5695268,06

6596418,55

7+542,43

-

203,42

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

RK24

5695288,51

6596424,78

7+563,78

Ø 500

203,74

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

12.     

RK25

5695298,12

6596428,25

7+574,00

Ø 500

10,1

203,89

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

RK26

5695307,65

6596431,72

7+584,14

Ø 500

204,05

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

13.     

RK27

5695317,00

6596435,14

7+594,10

Ø 500

9,9

204,20

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

RK28

5695326,33

6596438,58

7+604,04

Ø 500

204,22

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

14.     

RK29

5695338,14

6596442,87

7+616,60

Ø 500

9,9

204,26

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

RK30

5695347,48

6596446,25

7+626,54

Ø 500

204,36

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

15.     

RK31

5695366,24

6596453,05

7+646,49

Ø 500

10,5

204,55

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

RK32

5695376,15

6596456,64

7+657,03

Ø 500

204,65

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

16.     

RK33

5695397,95

6596464,51

7+680,20

Ø 500

10,5

204,80

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

RK34

5695407,86

6596468,09

7+690,74

Ø 500

204,83

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

17.     

RK35

5695415,62

6596470,89

7+699,00

Ø 500

10,1

204,85

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

RK36

5695425,16

6596474,34

7+709,14

Ø 500

204,88

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

18.     

RK37

5695510,10

6596506,23

7+799,86

Ø 500

2,0

205,68

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

RK38

5695511,97

6596506,85

7+801,83

Ø 500

205,70

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

 

Tabela 5Zestawienie planowanych do wykonania rowów krytych pod zjazdami – lewa strona

Lp.

Oznaczenie

Współrzędne geodezyjne

w układzie 2000

km drogi

Średnica [mm]

Długość [m]

Rzędna

Lokalizacja

X

Y

[km]

[m n.p.m.]

Nr działki

oraz obręb

19.     

RK39

5694851,16

6596252,18

7+093,78

Ø 500

8,8

203,91

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

RK40

5694859,49

6596255,09

7+102,60

Ø 500

204,04

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

20.     

RK41

5695126,77

6596350,86

7+386,53

Ø 500

63,2

203,68

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

RK42

5695154,20

6596360,78

7+415,69

-

203,39

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

RK43

5695185,83

6596373,39

7+449,73

Ø 500

203,05

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

 

4) Wykonanie wylotów służących do wprowadzania wody urządzeń wodnych, w tym:

 • Projektowane rowy łączyć się będą w sposób bezpośredni z odbiornikiem wód – ciekiem A, będącym dopływem rzeki Rakówki.
 • Rów odwadniający wprowadzał będzie wody opadowe do odbiornika, na odcinek 1 – ok. km 1+490 cieku A – oznaczonego jako rów R-D
 • W obrębie wylotów R2 oraz R3 do cieku A – dopływ Rakówki, wykonania umocnienia z kostki granitowej 8/11
  • w obrębie wylotu R2, ok. 17,5 m2
  • w obrębie wylotu R3, ok. 17,5 m2

 

 

 

Tabela 6Wykaz wylotów służących do wprowadzania wody do urządzeń wodnych

Lp.

Oznaczenie

Współrzędne geodezyjne

w układzie 2000

km drogi

Rzędna

Lokalizacja

Uwagi

X

Y

[km]

[m n.p.m.]

Nr działki

oraz obręb

1.        

R2

5694631,83

6596187,48

6+865,54

201,26

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

 • włączenie rowu prawego otwartego w istn. ciek A (dopływ rzeki Rakówki) – rów
  R-D

2.        

R3

5694633,86

6596188,25

6+867,71

201,26

90

OBRĘB 04 BEŁCHATÓW

 • włączenie rowu prawego otwartego w istn ciek A (dopływ rzeki Rakówki) – rów
  R-D
 

5) Wykonanie wylotów służących do wprowadzania wody do urządzeń wodnych, w tym:

 • Projektowane rowy łączyć się będą z przebiegającym przez linię inwestycji istn. rowem oznaczonym jako R-D2/1 w sposób bezpośredni
 • W obrębie włączenia do rowu R-D2/1, teren wokół punktu WPUST2 i R6A wykonania umocnienia z kostki granitowej 8/11 – ok. 47,5 m2
 • W obrębie punktu R9, w obrębie włączenia do rowu R-D2/1, wykonania umocnienia zabrukiem z kostki granitowej 8/11 – ok. 44 m2

Tabela 7Wykaz wylotów służących do wprowadzania wody do urządzeń wodnych

Lp.

Oznaczenie

Współrzędne geodezyjne

w układzie 2000

km drogi

Rzędna

Lokalizacja

Uwagi

X

Y

[km]

[m n.p.m.]

Nr działki

oraz obręb

 1.  

R6A

5695212,64

6596398,15

7+483,37

202,53

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

 • włączenie rowu prawego otwartego do istn. rowu melioracyjnego
  R-D2/1
 1.  

R9

5695219,36

6596385,10

7+485,24

202,69

1061

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

 • włączenie rowu lewego otwartego w istn. rowu melioracyjnego
  R-D2/1
 

6) Wykonanie przepustu na cieku A – dopływie rzeki Rakówki w ciągu chodnika i ścieżki rowerowej

 • Parametry projektowanego przepustu:
  • Światło: Bl = 2,50 m
  • Wysokość od dna do spodu przęsła: Hl= 1,5 m
  • Spadek podłużny dna rzeki: i=0,5%
  • Pole przekroju przewodu przepustu: A=3,75 m2

 

Tabela 8Zestawienie punktów kontrolnych dla planowanegoprzepustu w ciągu chodnika i ścieżki rowerowej

Oznaczenie

punktów kontrolnych

Współrzędne geodezyjne

w układzie 2000

Km drogi

Rzędna

Lokalizacja

X

Y

[km]

[m n.p.m.]

Nr działki

Obręb

P1

5694635.0217

6596193.9215

0+061,15

201,74

110/1

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

P2

5694635.6478

6596198.8073

0+063,24

201,76

110/1

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

P3

5694632.7457

6596197.8748

0+060,20

201,76

110/1

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

P4

5694632.1196

6596192.9890

0+058,11

201,74

110/1

OBRĘB 05 BEŁCHATÓW

 

7. Wykonywanie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z terenu drogi wojewódzkiej nr 476 (ul. Piłsudskiego w Bełchatowie) zgodnie z poniższym zestawieniem:

 • Qmaxs=0,106 m3/s
 • Qśrr=6282,5 m3/r
 • Czas wyrażony w dniach, kiedy następować będzie odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych:181 dni
 • Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej przez każdy wylot:
  • rów prawy – obszar zlewni na odcinku od ul. Pogodnej do cieku A – dopływu rz. Rakówki – wylot oznaczony jako R2

Powierzchnia rzeczywista- 0,093 [ha]

Powierzchnia zredukowana- 0,050 [ha]

 • rów prawy – obszar zlewni na odcinku od cieku A – dopływu rz. Rakówki do km. 7+198,82 – zjazd P6 – wylot oznaczony jako R3

Powierzchnia rzeczywista- 0,492 [ha]

Powierzchnia zredukowana- 0,305 [ha]

 • rów prawy – obszar zlewni od ul. Nowej do ul. Dolnej – wylot oznaczony jako R6A

Powierzchnia rzeczywista- 0,435 [ha]

Powierzchnia zredukowana- 0,289 [ha]

 •  rów lewy – obszar zlewni od km 7+370 do km 7+500 – wylot oznaczony jako R9

Powierzchnia rzeczywista- 0,125 [ha]

Powierzchnia zredukowana- 0,074 [ha]

o parametrach:

zawiesina ogólna do 100 mg/l

węglowodory ropopochodne do 15 mg/l

 

                                                                                                  

 1. Zobowiązać Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 12 do:
  • naprawiania szkód bądź pokrywania ewentualnych strat powstałych w związku z wykonywaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich,
  • utrzymywania we właściwym stanie technicznym i prowadzenia właściwej eksploatacji instalacji do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych,
  • przeprowadzania przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji tych urządzeń przynajmniej dwa razy w roku i odnotowywania tych czynności w zeszycie eksploatacji,
  • postępowania z odpadami powstającymi w czasie eksploatacji instalacji zgodnie z przepisami ustawy
   o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701, z późniejszymi zmianami).

 

 1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 

 1. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na Użytkownika dodatkowe obowiązki.

 

 1. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 136 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 oraz art. 137 ustawy Prawo wodne.

 

 1. Niniejsze pozwolenie wygaśnie jeżeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonywanie tych urządzeń stanie się ostateczne.

 

 1. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych udzielam na czas oznaczony, tj. na 30 lat od dnia, w której decyzja stała się ostateczna.

 

UZASADNIENIE

 

              Pan Jakub Jońca, działając na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 12, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych- rowów przydrożnych wzdłuż rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 476 (ul. Piłsudskiego w Bełchatowie), a także na wykonywanie usługi wodnej polegającej na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych z terenu projektowanej ul. Piłsudskiego w Bełchatowie.

              Do powyższego wniosku załączono dokumentację pn. „Operat wodnoprawny – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 476 ul. Piłsudskiego w Bełchatowie”.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 15.07.2019 r., znak: PO.ZUZ.5.421.430.2019.JG poinformował strony postępowania o prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Jednocześnie powyższym pismem Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polski w Sieradzu na podstawie art. 10 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformował Strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym i wyznaczył czternastodniowy termin na składanie uwag w cytowanej sprawie od daty otrzymania przedmiotowej. W trakcie biegu terminu przewidzianego na ewentualne składanie uwag do postępowania, nie wpłynęły żadne uwagi od stron postępowania administracyjnego.

Czas obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego prowadzenia usługi wodnej określono zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne na 30 lat od daty w której decyzja stała się ostateczna.

Teren inwestycji położony jest na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie Rakówka i kodzie PLRW60001618229. Teren na którym znajduje się instalacja leży w zasięgu Jednolitej części wód podziemnych nr 83 o europejskim kodzie PLGW600083.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarząd Zlewni w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

POUCZENIE

 

Monitoring odprowadzanych wód opadowych należy prowadzić zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobrano opłatę w kwocie 434,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści cztery zł i 00/100 gr), zgodnie z art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późniejszymi zmianami).

Otrzymują:

 1. Pan Jakub Jońca- pełnomocnik ZDW w Łodzi

BUDOVIA Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Targowa 35, 90-043 Łódź

2.3.a/a

pozostałe strony postępowania obwieszczeniem zgodnie z art. 401 ust 3 ustawy Prawo wodne.

 

Do wiadomości:

 1. WIOŚ
 2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
  ul. Chlebowa 4/8 61-003 Poznań – system informacyjny gospodarowania wodami.
 3. Nadzór Wodny w Bełchatowie, ul. Pabianicka 34, 97-400 Bełchatów

 

........................................................................................................................................................................

 

Jednocześnie informuję, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

Z uprzejmą prośbą, o pisemne potwierdzenie faktu umieszczenia obwieszczenia  w BIP (na adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu,  Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz)           

 

1.       Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

ul. Pabianicka 17, 97-400 Bełchatów

2.       Urząd Miasta Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

3.       a/a

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się