2019-09-13

Zarząd Zlewni w Sieradzu - informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego

                                                                                           Sieradz, dnia 09.09.2019 r.

 

PO.ZUZ.5.421.301.2019.TI

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) oraz art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)w sprawie dotyczącej postępowaniaadministracyjnego prowadzonego na wniosekZakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn, a reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Magdaleną Kotlińską, o:

 1. Wygaszenie w całości decyzji Starosty Pajęczańskiego Nr 44/2015 z dnia 20 maja 2015 r., znak: OS.6341.7.2015, którą udzielono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn pozwolenia wodnoprawnego obejmującego szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia składającego się ze studni S-1 (rezerwowej) – działka nr 5895/4 oraz studni S-2 (podstawowej) – działka nr 1883/2 obręb Trębaczew, gmina Działoszyn.
 2. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych za pomocą istniejących studni głębinowych S-2 oraz S-3 zlokalizowanych w miejscowości Trębaczew, powiat pajęczański, dz. ewid. nr 1883/2, obręb 12 Trębaczew, gmina Działoszyn.

ogłasza poniższą decyzję.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 101 ust. 1, art. 240 ust. 4 pkt 1 lit. b, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 400 ust. 1,7 i 8,art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 6, 9 i 15, art. 407 ust. 1, 2 i 4, art. 414 ust. 1 pkt 2 i art. 418 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Magdaleny Kotlińskiej, reprezentującej firmę EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J.Budzińska S.J., ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów, działającej w imieniu i na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn,

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

 

orzeka

 

 1. Wygasić w całości, na wniosek strony, decyzję Starosty Pajęczańskiego Nr 44/2015 z dnia 20 maja 2015 r., znak: OS.6341.7.2015, którą udzielono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn pozwolenia wodnoprawnego obejmującego szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia składającego się ze studni S-1 (rezerwowej) – działka nr 5895/4 oraz studni S-2 (podstawowej) – działka nr 1883/2 obręb Trębaczew, gmina Działoszyn.
 2. Udzielić Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z utworów jurajskich za pomocą istniejącego ujęcia składającego się ze studni głębinowych S-2 oraz S-3 zlokalizowanych na działce nr ewid. 1883/2, obręb 12 Trębaczew, w miejscowości Trębaczew, gmina Działoszyn, powiat pajęczański:
 3. w łącznej ilości:
 4. Qmaxs = 0,0177 m3/s przy Qmaxh = 63,65  m3/h,          
 5. Qśrd = 449,3 m3/d,          
 6. Qdop.r. = 163 993,2  m3/rok.
 7. o zatwierdzonej decyzją z dnia 03.08.1977 r., znak: GT.VII-8535/8/77 Wojewody Sieradzkiego dokumentacji hydrogeologicznej w kat. B ustalającej zasoby wód podziemnych z utworów jurajskich dla wodociągu wiejskiego w m. Trębaczew, gmina Działoszyn w ilości Q = 80,0 m3/h przy depresji s = 10,5 m wraz z zatwierdzonym decyzją z dnia 20.03.1998 r., znak: OS.IV.7530-1/14/98 Wojewody Sieradzkiego aneksem nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych wodociągu wiejskiego w miejscowości Trębaczew, gm. Działoszyn, woj. Sieradzkie, zawierającym ustalenie wydajności eksploatacyjnej otworu studziennego nr 2 na terenie tego ujęcia z utworów malmu, w ilości Q = 89,5 m3/h przy depresji s = 2,98 m.
 8.     lokalizacja ujęcia składającego się z dwóch studni wierconych:

Współrzędne geodezyjne studni w układzie 2000(6)

Studnia S-2

X: 5665488,74

Y: 6563803,19

Studnia S-3

X: 5665490,06

Y: 6563796,84

 

 1. Zobowiązać Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn do: 
 2. Nieprzekraczania wielkości poboru ustalonego w punkcie II niniejszej decyzji.
 3. Systematycznego pomiaru ilości pobieranej wody z poszczególnych studni tj. S-2 i S-3 za pomocą wodomierza. Odczyty wskazań wodomierzy winny być wykonywane z częstotliwością co najmniej  raz na tydzień i zapisywane w rejestrze.
 4. Systematycznego pomiaru całkowitej ilości pobieranej wody ze studni za pomocą wodomierza zamontowanego na końcu instalacji wewnętrznej. Odczyty winny być wykonywane z częstotliwością co najmniej raz na tydzień.
 5. Prowadzenia rejestru ilości pobieranej wody.
 6. Prowadzenia pomiarów zwierciadła wody w studni - statycznego i dynamicznego – 4 razy w roku, na początku każdego kwartału, z równoczesnym pomiarem wydajności studni. Pomiar zwierciadła statycznego winien być dokonany po najdłuższej przerwie, przed ponownym włączeniem pompy. Pomiar zwierciadła dynamicznego winien być dokonany natychmiast po wyłączeniu pompy, po okresie najdłuższej jej pracy. Wyniki należy zapisywać w książce eksploatacji studni.
 7. Prowadzenia książki eksploatacji studni, w której należy odnotowywać wyniki pomiarów poziomu zwierciadła wody, wszelkie naprawy, wymiany i awarie oraz zapisywać wyniki analiz wody surowej.
 8. Powiadomienia organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku wystąpienia istotnych awarii urządzeń wodnych - w terminie natychmiastowym i usunięcia awarii w ciągu 7 dni od jej wystąpienia.
 9. Naprawy lub wymiany na nowe urządzeń pomiarowych, w przypadku ich uszkodzenia, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia awarii. Fakt ten winien być odnotowany w książce eksploatacji studni. Ilość pobieranej wody w tym czasie winna zostać ustalona na podstawie pomiarów ilości wody uzdatnionej i wody zużytej do płukania filtrów.
 10. Utrzymywania w dobrym stanie technicznym i sanitarnym eksploatowanych urządzeń wodnych oraz utrzymywania w należytym porządku terenu wokół studni.
 11. Prowadzenia badań jakości pobieranej wody surowej ze studni S-2 i S-3 z częstotliwością 1 raz w roku, w zakresie parametrów fizykochemicznych tj.: barwa, zapach, mętność, odczyn pH, żelazo ogólne, mangan, azotany, azotyny, siarczany, chlorki, twardość ogólna, mineralizację ogólną utlenialność, przewodność oraz parametrów bakteriologicznych. Badania winny być wykonywane przez akredytowane laboratorium. Wyniki badań należy analizować, a w przypadku stwierdzenia istotnych zmian jakości wody w stosunku do badań wcześniejszych, powiadomić o tym fakcie organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego i podjąć natychmiastowe działania zmierzające do ustalenia przyczyn wystąpienia zmian jakości wody.
 12. Udostępniania ujęcia do prowadzenia obserwacji na potrzeby dokumentowania innych ujęć.
 13. Naprawiania ewentualnych szkód lub strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem, a także wykonania dodatkowych urządzeń oraz robót zapobiegających szkodom w przypadku stwierdzenia ujemnego oddziaływania w stosunku do osób trzecich.
 14. Uzgadniania każdorazowo z organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego wprowadzania wszelkich zmian w realizacji wydanych warunków wodnoprawnych.
 15. Pozwolenie niniejsze może być w każdym czasie cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia przyczyn uzasadniających jego cofnięcie lub ograniczenie.
 16. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).
 17. Pozwolenie wodnoprawne obejmujące pobór wód podziemnych wydaje się na czas oznaczony tj. 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja niniejsza stała się ostateczna.

Uzasadnienie

W dniu 25.04.2019 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Sieradzu, wpłynął wniosek z dnia 23.04.2019 r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie z siedzibą przy ul. Piłsudzkiego 21, 98-355 Działoszyn, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Magdalenę Kotlińską (EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J.Budzińska S.J., ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów), na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych za pomocą istniejących studni S-2 i S-3 zlokalizowanych w miejscowości Trębaczew powiat pajęczański, działka nr ewid. Nr 1883/2, obręb 12 Trębaczew, gmina Działoszyn.

Następnie pismem z dnia 30.04.2019 r. (data wpływu 06.05.2019 r.), znak BP-37.04.2019.MK.MP, pełnomocnik Wnioskodawcy przesłał pełnomocnictwo, potwierdzenie wniesienia opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedłożony wniosek oraz operat wodnoprawny nie spełniał wszystkich wymogów formalnych i nie zawierał wszystkich danych niezbędnych do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, w związku z tym Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 04.06.2019 r., znak: PO.ZUZ.5.421.301.2019.TI wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków. Jednocześnie zwrócił uwagę, że dla przedmiotowej studni S-2 zlokalizowanej na działce nr ewid. 1883/2 funkcjonuje w obiegu prawnym pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Pajęczańskiego Nr 44/2015 z dnia 20 maja 2015 r., znak: OS.6341.7.2015, w zakresie poboru wód podziemnych. Zatem zaistniała konieczność sprecyzowania i dostosowania wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W dniu 24.06.2019 r. (data wpływu do tut. organu), pełnomocnik Wnioskodawcy pismem z dnia 19.06.2019 r., znak BP-50.06.2019.MK.MP, rozszerzył zakres wniosku o wygaszenia w całości decyzji Starosty Pajęczańskiego Nr 44/2015 z dnia 20 maja 2015 r., znak: OS.6341.7.2015 oraz przedłożył stosowne uzupełnienia i wyjaśnienia, w tym określił zasięg odziaływania przedmiotowego korzystania.

Stosownie do unormowań prawnych zawartych w art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, tutejszy organ pismem z dnia 09.07.2019 r., znak: PO.ZUZ.5.421.301.2019.TI, zawiadomił strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania. Jednocześnie mając na uwadze normę prawną zawartą w art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Ponadto poinformował, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ. Zawiadomił również strony postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie i wskazał nowy termin załatwienia sprawy do dnia 09.09.2019 r. Informację o wszczęciu postępowania podał także do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyn, w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie, w Zarządzie Zlewni w Sieradzu oraz na stronie BIP RZGW w Poznaniu.

We wskazanym terminie strony nie zgłosiły dodatkowych uwag i wniosków, tym samym ustalono, że w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy zostanie wydana stosowna decyzja.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. na usługi wodne.

Stosownie zaś do art. 35 ust 1 ww. ustawy usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwość korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania, zwykłego korzystania oraz szczególnego korzystania z wód. Pobór wód podziemnych lub powierzchniowych, zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo wodne, stanowi usługę wodną.

Z kolei w myśl art. 407 ust 1 i 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego należy dołączyć:

 1. operat wodnoprawny,
 2. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana,
 3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
 4. ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana.

Ponadto zgodnie z art. 407 ust. 4 ww. ustawy do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, jeżeli jest wymagana.

Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć organowi dokumenty, które spełniają wymogi określone przepisami prawa. Zakres dokumentu – operatu wodnoprawnego, który winien zostać dołączony do wniosku, określają szczegółowo zapisy art. 409 Prawa wodnego.

W przedmiotowej sprawie do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączono operat wodnoprawny pn.: „Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z utworów górnojurajskich za pomocą istniejących studni S-2 i S-3 w miejscowości Trębaczew gm. Działoszyn” z kwietnia 2019 r. wraz z opisem prowadzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym; „Dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wody podziemnej z utworów jurajskich z ustaleniem zasobów wody w kategorii „B” dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Trębaczew gm. Działoszyn województwo sieradzkie” oraz decyzję Wojewody Sieradzkiego z dnia 03.08.1977 r., znak: GT.VII-8535/8/77 w sprawie zatwierdzenia zasobów wód podziemnych; „Aneks nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody podziemnej w związku z wykonaniem otworu awaryjnego S-2 ujęcia wodociągowego w miejscowości Trębaczew, gm. Działoszyn, woj. sieradzkie” oraz decyzję Wojewody Sieradzkiego z dnia 20.03.1998 r., znak: OS.IV.7530-1/14/98 w sprawie zatwierdzenia zasobów wód podziemnych dla otworu studziennego nr 2 na terenie tego ujęcia.

Natomiast w zakresie konieczności załączenia do wniosku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie wyjaśnień zawartych w uzupełnieniu do wniosku, organ stwierdził, że przedmiotowe ujęcie jest instalacją istniejącą, a ww. decyzję uzyskuje się dla planowanych przedsięwzięć.

Należy wskazać, że brak na dzień wydawania niniejszej decyzji - rozporządzenia Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej (na podstawie z art. 425 ust. 2 ustawy Prawo wodne) określającego rodzaje inwestycji i działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych i tym samym konieczności uzyskania oceny wodnoprawnej, nie daje formalnych podstaw do wymagania przez tut. organ do przeprowadzania takiej oceny w odniesieniu do niniejszej sprawy.

Przedłożony operat wodnoprawny wraz z uzupełnieniami zawiera wszystkie dane niezbędne do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Przedmiotowe ujęcie wód podziemnych w Trębaczewie stanowią dwie studnie: studnia S-2 i S-3 zlokalizowane na działce nr ewid. 1883/2, obręb 12 Trębaczew, gm. Działoszyn, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Z informacji zawartych w ww. dokumentacji wynika, że woda ujmowana z ujęcia służyć będzie do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Studnia S-2 posiada obudowę wykonaną z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej DN1600 i wysokości całkowitej 2060 mm. Rurociągiem DN150 woda tłoczona jest ze studni za pomocą pompy głębinowej do hydroforni. Na rurociągu tłocznym zamontowany jest wodomierz mechaniczny firmy, zasuwa zawór zwrotny oraz manometr. W dnie obudowy znajduje się wgłębienie do zbierania wód przypadkowych. W obudowie zamontowano drabinkę. Przykrycie obudowy stanowi płyta żelbetowa z dwoma włazami DN 600 i rurą wywiewną. Wokół obudowy wykonano 0,5 m opaskę betonową. Obudowa znajduje się pod powierzchnią terenu, jedynie płyta wystaje ponad powierzchnię. Obudowa studni S-3 wykonana została z kręgów betonowych DN 1600 i wysokości 2,4 m, dno zostało utwardzone (wyniesione 0,5 m nad teren). Wewnątrz obudowy znajdują się: skrzynka elektryczna, stalowa drabinka, pompa ręczna do usuwania wody z dna obudowy, na kolektorze wylotowym: zawór zwrotny, zasuwa, manometr. Strop obudowy wykonany jest z płyty żelbetowej z włazami oraz kominkiem wentylacyjnym.

Przebieg eksploatacji przedmiotowego ujęcia jest kontrolowany za pomocą urządzeń pomiarowych. Ilość ujmowanej wody określana jest za pomocą wodomierza mechanicznego PoWoGaz o średnicy Ø100 mm zamontowanego na końcu instalacji wewnętrznej, tuż przed podaniem wody na sieć wodociągową. Ponadto ilość ujmowanej wody z poszczególnych studni odczytywana jest systematycznie wg wskazań wodomierza. Pomiar położenia zwierciadła wody odbywa się za pomocą świstawki hydrogeologicznej wpuszczanego do studni przez otwór pozostawiony w głowicy studni. Punktem odniesienia do prowadzonych pomiarów jest znak wodny, za który przyjmuje się górną krawędź betonowej obudowy studni.

Zasięg oddziaływania korzystania z wód obejmuje działki nr ewid. : 1843/3, 1846/4, 1847/1, 1850, 1853, 1856, 1858/1, 1858/2, 1861, 1865/2, 1865/1, 1869, 3898, 1875, 1874, 1878, 1880, 1883/2, 1886/4, 1886/5, 1866, 279/3, 1908,  279/1,  279/2,  1897/2,  1898/2,  1888/1, 832, 1895,  1898/1, 1899, 1906,  1907/1, 1913/3  1912/1, 1909/1, 5895/4, 1886/2, 1885/2, 1884/2, 1879/2, 1877/2, 1876/2, 1868/2, 1867/2, 3693, 1860,  1859/1, 1859/2, 1854, 1849, 1848, 1845, 1844 obręb 12 Trębaczew, Działoszyn - obszar wiejski. Zasięg oddziaływania przedmiotowej usługi wodnej polegającej na poborze wód podziemnych określono na podstawie zasięgu promienia leja depresji, wynoszącego 64,23 m. W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód nie występują żadne formy ochrony przyrody.

Powyżej opisany teren, objęty przedmiotowym korzystaniem z wód, zlokalizowany jest w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych: PLRW60001918171 „Warta od Liswarty do Grabarki” oraz w granicy jednolitych części wód podziemnych: PLGW600082.

W chwili obecnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21, 98‑355 Działoszyn, korzysta z uprawnień pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Pajęczańskiego Nr 44/2015 z dnia 20 maja 2015 r., znak: OS.6341.7.2015, na pobór wód podziemnych. Pozwolenie to zostało udzielone na czas określony, z terminem obowiązywania do dnia 19 maja 2025 r. Wobec tego wnioskodawca zwrócił się do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych o udzielenie nowego  pozwolenia, jednocześnie zrzekł się obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego i wniósł o jego wygaszenie.

Stosownie do art. 403 ust. 1 Prawa wodnego w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych (…). Ponadto zgodnie z ust. 2 ww. przepisu w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się również m.in. ilość pobieranej wody dla wód podziemnych maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok; sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody w stanie pierwotnym; prowadzenie okresowych pomiarów wydajności ujęcia i poziomu zwierciadła wody w studni.

W związku z powyższym, Dyrektor RZGW Wód Polskich w Poznaniu w pkt I. decyzji określił m. in. ilość pobieranej wody oraz w pkt II. nałożył na Wnioskodawcę obowiązki zmierzające do prawidłowego korzystania z tego pozwolenia.

Zaś w pkt III. wskazał zastrzeżenia m.in. dotyczące możliwości cofnięcia, ograniczenia lub cofnięcia za odszkodowaniem pozwolenia wodnoprawnego, a także powołał się na art. 393 ust. 4 Prawa wodnego zgodnie z którym pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w pkt IV niniejszej decyzji zgodnie z art. 400 ust. 1 Prawa wodnego ustalił termin obowiązywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzupo analizie całości zgromadzonego materiału dowodowego stwierdził, że załączona do wniosku dokumentacja spełnia wymagania art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w zakresie formalnym i merytorycznym.

Ponadto Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu ustalił, że projektowany sposób i zakres korzystania z wód nie narusza i nie stoi w sprzeczności z dokumentami wymienionych w art. 396 ust 1 ww. ustawy.

W świetle powyższego tut. organ nie znajduje przesłanek uzasadniających ewentualną odmowę wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie

Wobec braku uwag i wniosków stron postępowania, a także biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsza decyzja uwzględnia żądanie Wnioskodawcy, orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

 1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (art. 14 pkt 4 Prawo wodne).
 2. Zgodnie z art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia do tut. organu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 3. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeśli jest zgodna z żądaniem wszystkim stron lub jeśli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Pełnomocnik Wnioskodawcy
 2. Pozostałe strony – zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego i w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) – zawiadamia się poprzez obwieszczenie.
 3. ZUZ a/a.

Do  wiadomości:

 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu – SIGW.

Pobrano opłatę w kwocie 221,34 zł, zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MP z 2018 r. poz. 1009).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula I

Klauzula II

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję. że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa,  ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych”.

2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej,

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096. z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) lub,
 • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.);

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

5) podanie danych jest wymogiem ustawowym;

6) posiada Pani/Pan prawo do:

żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.

9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa,  ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych”

2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego. w tym wydanie decyzji administracyjnej.

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust, 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). wynikającego z przepisów:

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268)
 • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.):

4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych. numer ewidencyjny PESEL; inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej.

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa:

6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.

7) posiada Pani/Pan prawo do:

żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) Pani Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.

10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się