Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Samodzielne stanowisko ds. Obronnych  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2019-11-30  
Data wygaśnięcia
2020-09-30  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  

Poszukujemy kandydatów na:

Samodzielne stanowisko ds. Obronnych

 

Miejsce pracy: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW Gliwice, ul. Sienkiewicza 2

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

·         realizacja zadań obronnych w regionalnym zarządzie gospodarki wodnej, w tym w szczególności przygotowania dokumentów planistycznych, realizacji zadań operacyjnych i organizacji szkoleń;

·         organizacja i zapewnienie funkcjonowania systemu stałego dyżuru w regionalnym zarządzie gospodarki wodnej;

·         realizacja zadań związanych z militaryzacją w regionalnym zarządzie gospodarki wodnej i jednostkach podległych, właściwych terytorialnie;

·         realizacja zadań wynikających z systemu wsparcia państwa gospodarza (HNS) w regionalnym zarządzie gospodarki wodnej;

·         realizacja zadań z zakresu przepisów dotyczących infrastruktury krytycznej;

·         nadzór i współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Wód Polskich w ramach zarządzania kryzysowego;

·         planowanie budżetu dotyczącego obronności, we właściwości terytorialnej regionalnego zarządu gospodarki wodnej;

·         opracowywanie sprawozdań okresowych z wykorzystania przyznanych z budżetu państwa lub budżetu środków europejskich, funduszy przeznaczonych na cele obronne;

·         prowadzenie spraw w zakresie dostosowania regionalnego zarządu gospodarki wodnej do funkcjonowania w stanach gotowości obronnej państwa;

·         nadzór nad zarządami zlewni właściwymi terytorialnie, w zakresie realizacji nałożonych zadań obronnych oraz uruchamiania punktu kontaktowego w ramach stałego dyżuru.

  

Wymagania niezbędne:

·         obywatelstwo polskie;

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

·         brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·         nieposzlakowana opinia;

·         stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na ww. stanowisku;

·         wykształcenie wyższe preferowane: administracyjne, prawnicze, inżynierii bezpieczeństwa,  bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego,  p/pożarowego, zarządzania kryzysowego lub specjalności wojskowych.

·         Znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności z zakresu ustaw: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o zarządzaniu kryzysowym, o ochronie przeciwpożarowej, o ochronie danych osobowych, o stanie wojennym, o stanie wyjątkowym, o stanie klęski żywiołowej, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej, o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego.

·         Znajomość i umiejętność obsługi programu Ms Office i Internetu.

 

 

Oferujemy:

·         zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,

·         możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

 

Wymagane dokumenty:

·         CV i list motywacyjny.

 

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 30.09.2019 r.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty pocztą lub złóż osobiście np.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej          w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

(I piętro, pokój nr 103), z dopiskiem: „Specjalista ds. Obronnych_/2/2019.",zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 30.11.2019 r.

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Załączniki

  Ogłoszenie_ ds. Obronnych.docx 38,37 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się