Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Specjalista/Starszy Specjalista w Wydziale/Dziale Zgód Wodnoprawnych  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2020-01-31  
Data wygaśnięcia
2020-05-15  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista/Starszy Specjalista

 w Wydziale/Dziale Zgód Wodnoprawnych

 

Miejsce pracy:RZGW Gliwice ul. Sienkiewicza 2,

ZZ Gliwice ul. Robotnicza 2

ZZ Katowice ul. Plac Grunwaldzki 8-10

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych  z wydawaniem  pozwoleń wodnoprawnych i innych spraw  należących  do organu właściwego do wydawania pozwoleń wodnoprawnych w tym samodzielna analiza formalna i rzeczowa wniosków  (wraz z operatami  wodnoprawnymi, instrukcjami gospodarowania wodą i innymi niezbędnymi dokumentami).

2. Prowadzenie postępowań  administracyjnych  w sprawach ustanawiania stref ochronnych, urządzeń wodnych.

3. Prowadzenie postępowań  administracyjnych  w sprawach podlegających zgłoszeniu, jeżeli organ I instancji wniósł sprzeciw oraz współpraca  z użytkownikami wód.

4. W zależności od potrzeb branie udziału w rozprawach administracyjnych oraz przeprowadzanie oględzin w terenie.

 

 

Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, prawnicze lub administracyjne,
 • doświadczenie zawodowe co najmniej: 1 rok w zakresie gospodarki wodnej lub 1 rok przy prowadzeniu postępowań w zakresie udzielania pozwoleń  wodno-prawnych lub postępowań administracyjnych
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • biegła znajomość obsługi programu MS Office, Excel,
 • znajomość zagadnień z zakresu: gospodarki wodnej,  melioracji, budownictwa wodnego, hydrotechniki, hydrologii, hydrogeologii, postępowań administracyjnych
 • znajomość: Prawa wodnego, Prawa Ochrony Środowiska i  Kodeksu postępowania  administracyjnego

 

Pozostałe wymagania niezbędne:

 

 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • analityczne myślenie i kreatywność,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy z zespołem,
 • rzetelność, systematyczność, terminowość,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu,

 

Wymagania dodatkowe:

 

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub innych instytucjach, na stanowisku, które wymagało znajomości stosowania przepisów prawa administracyjnego, wodnego,
 • operatywność, komunikatywność,

 

 Zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:

·         pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,

·         zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,

·         comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy,

·         niezbędne narzędzia pracy,

·         możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń,

·         prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę,

·         możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

·         możliwość korzystanie z bazy noclegowej na terenie całego kraju

 

 

Wymagane dokumenty:

 

·         CV,

·         List motywacyjny (mile widziany)

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty pocztą lub złóż osobiście  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

 w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice ( I piętro, pokój nr 103 ), z dopiskiem: „ Specjalista

 w Wydziale/Dziale Zgód Wodnoprawnych / RUZ/ZUZ /11/2019." zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 31.01.2020

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

 

Załączniki

  BIP SPECJALISTA W D...6.10.2019.doc 71 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się