Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2020-01-31  
Data wygaśnięcia
2020-06-18  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych

 

Miejsce pracy:  PGW Wody Polskie RZGW Gliwice ul. Sienkiewicza 2 44-100 Gliwice

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·         Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wskazanych przez kierownika Wydziału o wartości przekraczającej progi unijne,

·         Prowadzenie postępowań w procedurze krajowej oraz postępowań z dofinansowaniem zewnętrznym, obejmujące wszystkie czynności we wskazanym postępowaniu od sprawdzenia wniosku o przeprowadzenie postępowania po zamieszczeniu ogłoszenia w odpowiednim publikatorze,

·         Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz weryfikacji pod względem formalno-prawnym kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu,

·         Prowadzenie korespondencji oraz współpraca z wydziałami RZGW oraz Zarządami Zlewni,

·         Prowadzenie rejestru zamówień o wartości powyżej 30 000 EUR,

·         Prowadzenie rejestracji wniosków o wszczęcie zamówienia o wartości nie większej niż 30 000 EUR,

·         Prowadzenie zbiorczej ewidencji zamówień publicznych,

·         Przygotowywanie zbiorczego sprawozdania rocznego udzielonych zamówień publicznych zakończonych w danym roku przez komórki organizacyjne RZGW, Zarządów Zlewni, Nadzorów Wodnych,

·         Przygotowanie zbiorczej tabeli dotyczącej planowania zamówień publicznych przez komórki organizacyjne RZGW, Zarządów Zlewni, Nadzorów Wodnych,

·         Zamieszczanie na stronie urzędowej BIP PGW WP całej dokumentacji przetargowej związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 EUR,

·         Prowadzenie pism i spraw w powierzonym zakresie zgodnie  z Instrukcją kancelaryjną.

 

Wymagania niezbędne:

·         Wykształcenie: wyższe mile widziane prawnicze, ekonomiczne, administracyjne,

·         Ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych – będą dodatkowym atutem,

·         Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy ( w tym umiejętność interpretacji i stosowania w praktyce przepisów z zakresu zamówień  publicznych),

·         Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych,

·         Komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji własnej pracy oraz współpracy w zespole,

·         Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),

·         Posiadanie obywatelstwa polskiego,

·         Korzystanie z pełni praw publicznych,

·         Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślone przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

·         Operatywność, komunikatywność,

·         Umiejętność analitycznego myślenia,

·         Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,

·         Umiejętność logicznego formułowania myśli,

·         Odpowiedzialność, rzetelność, terminowość,

·         Umiejętność organizacji pracy własnej,

·         Umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu.

 

Zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:
         

          pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,

·         zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,

·         comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy,

·         niezbędne narzędzia pracy,

·         możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń,

·         prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę,

·         możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,

·         możliwość korzystanie z bazy noclegowej na terenie całego kraju.

 

Wymagane dokumenty:

·         CV,

·         List motywacyjny (mile widziany)

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty pocztą lub złóż osobiście  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

 w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice ( I piętro, pokój nr 103 ), z dopiskiem: „ Specjalista

 w Wydziale Zamówień Publicznych”  ,,12/2019."zawierające poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 31.01.2019

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


 

Załączniki

  BIP SPECJALISTA w W...6.10.2019.doc 80 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się