Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
starszy specjalista w Dziale Zgód Wodnoprawnych  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2018-06-22  
Data wygaśnięcia
2018-06-22  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80  

O G Ł O S Z E N I E

1.   Stanowisko : starszy specjalistaw Dziale Zgód Wodnoprawnych

2.   Wymiar: 1 etat

3.   Miejsce wykonywania pracy :  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Nysie, ul. Krakowska 49, 48-385 Otmuchów

4.   Warunki pracy :
•    praca w siedzibie  urzędu,
•    praca przy komputerze,
•    bariery architektoniczne  - budynek 1 piętrowy , bez wind i podjazdów

5.   Zakres zadań :
a)    prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, dla których organem właściwym jest dyrektor zarządu zlewni zgodnie z ustawą Prawo wodne;

b)    prowadzenie postępowań administracyjnych w innych sprawach, w tym: opłat za usługi wodne,ustanawianiem stref ochronnych, dotyczących urządzeń wodnych;

c)    w zależności od potrzeb  udział w rozprawach terenowych oraz sądowych przed sądami administracyjnymi, przeprowadzanie oględzin terenowych.

6.   Wymagania niezbędne :
•   Wykształcenie : wyższe o specjalności: inżynieria środowiska, budownictwo, administracja, gospodarka wodna i pokrewne
•   Doświadczenie  zawodowe:  mile widziane doświadczenie w administracji rządowej lub samorządowej
•   Znajomość zagadnień z zakresu: prowadzenie postępowań administracyjnych
•   Znajomość : ustawy Prawo wodne, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo ochrony środowiska
•    Umiejętność:  obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office, komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji własnej pracy oraz współpracy w zespole,

  • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  • Korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

7.   Dokumenty i Oświadczenia niezbędne :
•    Życiorys /CV  i list motywacyjny
•    Kopie dokumentów potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia
•    Kopie dokumentów potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie doświadczenia  zawodowego/ stażu pracy
•    Oświadczenie o wyrażeniu  zgody  na przetwarzanie  danych osobowych do celów naboru.

8.    Terminy i miejsce składania dokumentów
•    Dokumenty należy składać do dnia  22.06.2018r w zamkniętej kopercie.
•    Decyduje data stempla pocztowego lub osobiste dostarczenie .
•    Miejsce składania  dokumentów:


Zarząd Zlewni w  Nysie
ul. Krakowska 49, 48-385 Otmuchów

tel.: 77 431 51 72, e-mail: zznysa@wody.gov.pl

Załączniki

  klauzula zgody RODO...ekrutacja.doc 55,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się