Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Kierownik Wydziału Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2018-08-31  
Data wygaśnięcia
2018-09-30  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  

OGŁOSZENIE

o naborze kandydata

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9

 

ogłasza

 

nabór na stanowisko Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

 

Miejsce wykonywania pracy:

Rzeszów, ul. Hetmańska 9    

 

Warunki pracy:

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

- praca biurowa przy komputerze, powiązana z wyjazdami w teren, polegająca między
  innymi na prowadzeniu różnorodnych spraw związanych z wykupem terenów na
  rzecz Skarbu Państwa, odszkodowaniem za wykupione nieruchomości, regulowaniem
  stanu prawnego nieruchomości, 

- dojazd w teren środkami komunikacji publicznej lub samochodem służbowym

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

praca na II piętrze, drogi komunikacyjne i pomieszczenia nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak windy, parking służbowy.

 

W lipcu 2018 r. w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6 %.

 

Wymagania konieczne:

  1.  Wykształcenie: wyższe techniczne - geodezja i uprawnienia zawodowe w zakresie:
     rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów
      prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
      i kartograficzne (DZ.U. z 2017 r., poz. 2101).

2.       Staż pracy co najmniej cztery lata, w tym między innymi praktyka z zakresu gospodarki nieruchomościami lub w dziedzinach pokrewnych  z gospodarką nieruchomościami

3.       Bardzo dobra znajomość:

           - ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
             (Dz.U. z 2018 r., poz. 121),

           - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
             (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),

            - ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do
              realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych - specustawy
              (Dz.U. z 2018 r. poz. 433).

 

          -  Ogólna znajomość przepisów Ustaw – Prawo budowlane (Dz.U.2018 r. poz.
             1202), Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. poz. 1566), Prawo zamówień Publicznych
             ( Dz.U.2017 r. poz. 1579).

4. Doświadczenie na stanowisku Kierownika co najmniej 2 lata.

Wymagania dodatkowe:

1.       Znajomość obsługi komputera na poziomie zawansowanym i programu Excel.

2.       Znajomość obsługi zagadnień z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej (GIS).

 

Podstawowy zakres zadań przewidywanych na stanowisku Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa:

1)     Koordynacja prac nad regulowaniem praw właścicielskich w stosunku do gruntów pokrytych wodami i innych nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań statutowych.

2)    Prowadzenie i aktualizacja ewidencji nieruchomości będących we władaniu.

3)    Prowadzenie postępowań związanych z odszkodowaniami za trwałe zajęcie gruntu pokrytego wodami płynącymi w sposób naturalny, a także spraw związanych z wykupem gruntów.

4)    Przygotowanie dokumentów umożliwiających terminowe opłacanie należności z tytułu podatków lokalnych i opłat gruntowych związanych z wykonywaniem praw właścicielskich w stosunku do majątku Skarbu Państwa.

5)    Planowanie nakładów na podatki na terenie RZGW.

6)    Gospodarowanie gruntami pokrytymi wodami oraz innymi nieruchomościami, ustalanie ich stanu prawnego.

7)    Prowadzenie spraw związanych z oddaniem w użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

8)    Przygotowanie dokumentów merytorycznych niezbędnych do wystawienia faktur za pozyskanie wikliny oraz drewna.

9)    Bieżący nadzór i kontrola nad realizacją zawartych umów, odbiór oraz sprawdzenie kompletności wykonanych dokumentów; sprawdzenie pod względem merytorycznym faktur, rachunków itp.

10)Przygotowanie danych do sprawozdawczości GUS oraz wykonywanie wymaganych przepisami sprawozdań i analiz cząstkowych dla Wód Polskich.

11)Opracowywanie innych wniosków, materiałów i uzyskiwanie zgód na wykup nieruchomości.

12)Bieżąca współpraca z pozostałymi wydziałami RZGW.

 

Wymagane dokumenty:

-        życiorys i list motywacyjny,

-        kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-        kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień zawodowych (kierunek geodezja), o których mowa w wymaganiach koniecznych przedmiotowego naboru.

-        oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim,

-        oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-        oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa wg wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, załączonego do niniejszego ogłoszenia,

 

 

 

 

-        kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku obecnego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Hetmańska 9

lub przesyłać pod adres:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

35-959 Rzeszów

ul. Hetmańska 9

tel. 17 853 74 00, fax: 17 853 64 21

 

w terminie do 31.08.2018 r. do godziny 12.00.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

17 853 74 14, 17 853 74 43.

 

 

Rzeszów, dnia 21.08.2018 r. 

Załączniki

  ogłoszenie o nabor...ieniem SP.doc 67 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się