Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Kierownik Wydziału Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2018-09-07  
Data wygaśnięcia
2018-10-07  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  

OGŁOSZENIE

o naborze kandydata

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9

 

ogłasza

 

nabór na stanowisko Kierownika Wydziału Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą

w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

 

Miejsce wykonywania pracy:

Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego 2

 

Warunki pracy:

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

- praca biurowa przy komputerze, powiązana z wyjazdami w teren, polegająca między
  innymi na prowadzeniu różnorodnych spraw związanych z uzgadnianiem projektów dokumentów  planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie decyzji zwalniających od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (art. 77 ust. 1 pkt 3 oraz art. 176 ust. 1 ustawy Prawo wodne).

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

praca na parterze, drogi komunikacyjne i pomieszczenia nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak windy, parking służbowy.

 

W lipcu 2018 r. w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6 %.

 

Wymagania konieczne:

  1.  Wykształcenie: wyższe: techniczne/gospodarka przestrzenna/geografia/ochrona środowiska/gospodarka wodna, lub dziedzin pokrewnych,
  2.   Staż pracy co najmniej cztery lata, między innymi praktyka z zakresu gospodarki wodnej lub w dziedzinach pokrewnych z  gospodarką wodną,
  3. Bardzo dobra znajomość:

- ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. poz. 1566),

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
   (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),

         -  Ogólna znajomość przepisów Ustaw – Prawo budowlane (Dz.U.2018 r. poz.
             1202), Prawo zamówień Publicznych ( Dz.U.2017 r. poz. 1579).

4. Doświadczenie na stanowisku Kierownika co najmniej 2 lata.

Wymagania dodatkowe:

1.       Znajomość obsługi komputera na poziomie zawansowanym (w tym programu Excel, WORD).

2.       Znajomość zagadnień i obsługi oprogramowania Systemów Informacji Przestrzennej (GIS).

 

Podstawowy zakres zadań przewidywanych na stanowisku Kierownika Wydziału Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą:

1)     Koordynacja spraw związanych z uzgadnianiem projektów dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego, gminnego programu rewitalizacji, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego;

2)    Koordynacja postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie decyzji zwalniających od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego; decyzji nakazujących usunięcie drzew lub krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, decyzji nakazujących usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału, decyzji zwalniających z zakazów dotyczących szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych;

3)    Współpraca z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej w opracowywaniu dokumentów planistycznych i realizacji zadań wynikających z dyrektywy w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim; udział w przekazywaniu map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego właściwym odbiorcom na poziomie regionalnym oraz monitorowanie procesu ich wykorzystania przez administrację rządową i samorządową;

4)    Współpraca z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej w przygotowywaniu planu przeciwdziałania skutkom suszy i realizacji zadań z niego wynikających.

5)    Przygotowanie na wniosek zainteresowanych stron informacji o zagrożeniu powodziowym, w tym opracowywanie opinii w zakresie ochrony przed powodzią oraz ograniczania jej skutków;

6)    Prowadzenie analiz w zakresie oceny planowanych przedsięwzięć pod kątem ich oddziaływania na stan ochrony przeciwpowodziowej;

7)     Bieżąca współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa;

8)    Bieżąca współpraca międzynarodowa na wodach granicznych w zakresie właściwości wydziału;

9)    Bieżąca współpraca z pozostałymi wydziałami RZGW.

 

Wymagane dokumenty:

-        życiorys i list motywacyjny,

-        kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-        oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim,

-        oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-        oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika Wydziału Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą wg wzoru oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, załączonego do niniejszego ogłoszenia,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku obecnego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Hetmańska 9

lub przesyłać pod adres:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

35-959 Rzeszów

ul. Hetmańska 9

tel. 17 853 74 00, fax: 17 853 64 21

 

w terminie do 07.09.2018 r. do godziny 12.00.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

17 853 74 31, 17 853 74 43.

 

 

Rzeszów, dnia 23.08.2018 r.

Załączniki

  ogłoszenie o nabor...iału RPP.doc 69,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się