Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Inspektor w Wydziale Koordynacji Inwestycji  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2018-09-07  
Data wygaśnięcia
2018-10-07  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  

OGŁOSZENIE

o naborze kandydata

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9

 

ogłasza

 

nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Koordynacji Inwestycji

w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

 

Miejsce wykonywania pracy:

Rzeszów, ul. Hetmańska 9    

 

Warunki pracy:

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

- praca biurowa przy komputerze, powiązana z wyjazdami w teren, polegająca między
  innymi na prowadzeniu różnorodnych spraw związanych z przygotowaniem, realizacja i koordynacją     

  inwestycji związanych z gospodarką wodną

- dojazd w teren środkami komunikacji publicznej lub samochodem służbowym

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

praca na I piętrze, drogi komunikacyjne i pomieszczenia nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak windy, parking służbowy.

W lipcu 2018 r. w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6 %.

 

Wymagania konieczne:

  1.  Wykształcenie: wyższe o kierunku melioracje wodne, budownictwo wodne, ochrona środowiska.
  2. Staż pracy co najmniej 1 rok,
  3. Bardzo dobra znajomość:

       - Ustawy z dnia   20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. poz. 1566)

- Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji  w   zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 433).

-Ustawa z dnia  7 lipca 1994r.   Prawo budowlane (Dz.U.2018 r. poz.1202)

 

  1. Ogólna znajomość przepisów Ustaw – Prawo zamówień Publicznych ( Dz.U.2017 r. poz. 1579).Rozporządzenie    Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia  2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462)

 

Wymagania dodatkowe:

Znajomość obsługi komputera na poziomie zawansowanym i programu Excel.

 

 

 

Podstawowy zakres zadań przewidywanych na stanowisku Inspektora w Wydziale Koordynacji Inwestycji:

 

1)     Odbiór opracowanych dokumentacji technicznych od jednostek projektowych, sprawdzanie ich kompletności
i zgodności z warunkami wynikającymi z przetargów oraz obowiązujących przepisów, analizowanie zastosowanych rozwiązań technicznych i przekazywanie zatwierdzonych dokumentacji przyszłym wykonawcom robót.

2)    Przygotowywanie materiałów i uzyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla opracowanych dokumentacji technicznych po pozwolenie na budowę włącznie.

3)    Przygotowywanie dla Wydziału  Zamówień  Publicznych opisów przedmiotów zamówienia w celu zorganizowania przetargów  na prace projektowe i roboty budowlane.

4)    Bieżący nadzór nad przydzielonymi zadaniami inwestycyjnymi.

5)    Organizowanie i uczestniczenie w radach technicznych,

6)    Sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur, rachunków itp.

7)    Opracowywanie innych wniosków, materiałów i uzyskiwanie zgód na wykup nieruchomości.

8)    Bieżąca współpraca z pozostałymi Wydziałami  i Zarządami Zlewni RZGW

 

Wymagane dokumenty:

-        życiorys i list motywacyjny,

-        kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-        kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień zawodowych

-        oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim,

-        oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-        oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Inspektora/Specjalisty wg wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, załączonego do niniejszego ogłoszenia,

-        kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku obecnego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Hetmańska 9

lub przesyłać pod adres:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

35-959 Rzeszów

ul. Hetmańska 9

tel. 17 853 74 00, fax: 17 853 64 21

 

w terminie do 07.09.2018 r. do godziny 12.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

17 853 74 29, 17 853 74 43.

 

 

Rzeszów, dnia 23.08.2018 r.

Załączniki

  ogłoszenie o nabor...i 2018 SP.doc 66 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się