Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas nieokreślony  
Stanowisko
Specjalista ds. prawnych  
E-mail
eunika.ganko@wody.gov.pl  
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2019-04-16  
Data wygaśnięcia
2019-05-15  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA DS. PRAWNYCH

 

Miejsce pracy: RZGW w Gdańsku

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie postępowań związanych z odszkodowaniami za trwałe zajęcie gruntu pokrytego wodami w sposób naturalny, a także związanych z zalaniem gruntu i innymi szkodami na gruncie oraz sprawy dotyczące wykupu  gruntów
 • Regulowanie i wnioskowanie o ustanowienie praw właścicielskich dotyczących gruntów pokrytych wodami płynącymi i innych nieruchomości niezbędnych do zadań statutowych,
 • Umiejętność sporządzania umów cywilno – prawnych oraz weryfikacja poprawności zawieranych umów użytkowania,  dzierżaw, użyczenia, najmu orazrealizowanych przetargów. Nadzór nad powierzonym mieniem Skarbu Państwa oraz współpraca z urzędami w celu prawidłowego dysponowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 • Prowadzenie spraw związanych z zagadnieniami dotyczącymi służebności przesyłu i przejazdu,
 • Realizacja obowiązków wynikających z ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości w celu wpisu tego prawa we właściwych sądach rejonowych, uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • Obsługa spraw będących na etapie postępowania sądowego,
 • Nadzór nad sprawami związanymi z opłatami z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego związanych z wykonywaniem praw właścicielskich w stosunku do majątku SP
  w celu wypełnienia obowiązku podatkowego.
 • Nadzór nad sprawami dotyczącymi ustalania linii brzegu, podziału gruntów, zmiany klasyfikacji gruntów,

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe: administracja/prawo (mile widziany student zaoczny prawa 
  i administracji),
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowisku związanym z gospodarowaniem nieruchomościami lub zarządzaniem majątkiem Skarbu Państwa
 • znajomość przepisów ustawy Prawo wodne,  Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Ustawa
  o zasadach zarządzania mieniem państwowym,Ustawa o gospodarowaniunieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Prawa geodezyjnego i kartograficznego, Prawa zamówień publicznych, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, Ustawa o podatku rolnym, Ustawa o podatku leśnym,  Kodeks Cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
 • znajomość obsługi pakietu MS Office, komputera i urządzeń biurowych,
 • nastawienie na rozwiązywanie problemów,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dociekliwość i zaangażowanie,
 • rzetelność i terminowość,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju,
 • realizacja ambicji zawodowych.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31-05-2019r.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres eunika.ganko@wody.gov.pl, albopocztą lub złóż osobiście w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku, z dopiskiem GD.ROK.110.8.2019,zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 16-04-2019r.

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Załączniki

  specjalista ds praw...10.8.2019.pdf 113,98 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się