Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony  
Stanowisko
Główny Specjalista  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2019-05-31  
Data wygaśnięcia
2019-06-30  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  

Poszukujemy kandydatów na stanowisko

 Głównego Specjalisty

 

 

Miejsce pracy: Regionalny Zarząd gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wydział:Jednostka Realizująca Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe  Żuław-etap II- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”.

 

Wymiar etatu:  1 (pełny)

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.Sprawdzanie, opiniowanie pod względem merytorycznym dokumentacji  projektowych wykonywanych dla działań i zadań Projektu.

2.Przygotowywanie raportów, sprawozdań, prognoz, harmonogramów oraz informacji na potrzeby wniosków o płatność, działań informacyjno-promocyjnych w zakresie prowadzonych zadań Projektu.

3.Monitorowanie i potwierdzanie zgodności realizowanych zadań przez Wykonawców z zawartymi umowami zadań Projektu.

4.Weryfikacja faktur oraz protokołów odbioru za wykonane dostawy, usługi, roboty budowlane wraz z analizą kosztów oraz sporządzanie opisów faktur dla powierzonych zadań Projektu.

5.Uczestniczenie w czynnościach odbiorów częściowych, końcowych, ostatecznych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych robót budowlanych, dostaw i usług.

6.Przygotowywanie i opracowywanie, we współpracy z inżynierem kontraktu, inspektorami nadzoru inwestorskiego, innymi osobami zespołu i właściwymi komórkami organizacyjnymi, wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych do sporządzenia sprawozdań, raportów, wniosków, notatek w celu udokumentowania stanu zaawansowania zadań, w tym częściowych / końcowych / ostatecznych / gwarancyjnych / pogwarancyjnych odbiorów usług, dostaw i robót budowlanych.

7.Współorganizowanie  spotkań, narad  dotyczących zadań w ramach Projektu oraz protokółowanie i przekazywanie ustaleń wynikających ze spotkań/narad, dla celów wynikających z bieżących potrzeb realizacji zadań, rozwiązywania zagadnień problemowych, zapewnienia przepływu informacji o stanie zaawansowania zadań.

8.Przygotowywanie wniosków  wraz z opisem przedmiotu zamówienia o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne zgodnie  wewnętrznymi regulacjami, przepisami POIiŚ 2014-2020, ustawą pzp w zakresie powierzonych zadań projektu. Uczestniczenie w procedurze zamówienia publicznego w zakresie spraw merytorycznych. Prowadzenie postępowań przetargowych do 30 tys. euro zgodnie wewnętrznymi regulacjami, wytycznymi POIiŚ 2014-2020.

9.Przygotowywanie  dokumentów do podpisania umowy z wykonawcami w zakresie powierzonych zadań projektu.

10.Uczestniczenie w sprawach gwarancyjnych i pogwarancyjnych zrealizowanych usług, dostaw, robót budowlanych w ramach Projektu. W szczególności przygotowywanie wystąpień do wykonawców o usunięcie w ramach gwarancji stwierdzonych wad, usterek.

11.Prowadzenie ewidencji spraw i potrzeb związanych z zadaniami realizowanymi w ramach Projektu dla celów sprawozdawczych, analitycznych, kontrolnych i archiwizacyjnych.

12.Gromadzenie, przechowywanie  i archiwizowanie dokumentów dotyczących powierzonych zadań.

13.Uczestniczenie w naradach, spotkaniach, konferencjach, warsztatach szkoleniowych, seminariach związanych z Projektem oraz rozpowszechnia nabytą wiedzę wśród współpracowników.

14.Współpraca z inżynierem kontraktu, inspektorami nadzoru inwestorskiego w zakresie prowadzonych zadań Projektu.

15.Współpraca z Instytucjami: Wdrażającą, Pośredniczącą i Zarządzającą POIiŚ 2014-2020, Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz innymi jednostkami i instytucjami.

16.Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi RZGW w zakresie działań
i zadań Projektu.

17.Uczestniczenie w przygotowaniu, opracowaniu dokumentów związanych z działaniami
i zadaniami Projektu dla celów kontroli przeprowadzanych przez Instytucje
i inspektorów Komisji Europejskiej (KE), Instytucje Pośredniczące (IP), Instytucję Zarządzającą (IZ), Instytucję Wdrażającą (IW) oraz inne jednostki i instytucje w celu przeprowadzenia działań kontrolnych.

18.Wykonywanie innych poleceń przełożonego na podstawie delegacji zawartej w Regulaminie Organizacyjnym Wód Polskich.

 

Wymagania niezbędne:

  • Wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa, budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii i gospodarki wodnej, inżynierii środowiska, melioracji, lub pokrewne do wyżej wymienionego zakresu
  •  Staż pracy co najmniej 5 lat
  • Dobra znajomość przepisów branżowych, w szczególności ustaw: prawo budowlane , prawo wodne, prawo zamówień publicznych w niezbędnym zakresie, ustaw środowiskowych,
  •  dobra znajomość obsługi komputera – MS Office oraz urządzeń biurowych.

 

Oferujemy:

  • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na pełny etat,
  • konkurencyjne w stosunku do administracji publicznej wynagrodzenie,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych,
  • pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji.

 

Wymagane dokumenty:

  • CV i list motywacyjny.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 30-06-2019r.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres rekrutacja.gdansk@wody.gov.pl  , albopocztą lub złóż osobiście w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku, z dopiskiem „GD.ROK.110.12.2019", zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do:          31-05- 2019r.

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Załączniki

  główny specjalist...0.12.2019.pdf 116,35 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się