Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas nieokreślony  
Rodzaj pracy
prawo  
Stanowisko
Specjalista ds. prawnych  
E-mail
sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl  
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2018-06-08  
Data wygaśnięcia
2018-10-10  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Specjalista ds. prawnych

w Wydziale Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

 

Miejsce pracy: RZGW Gdańsk, F. Rogaczewskiego 9/19

Wymiar czasu pracy:   1 etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Obowiązki:

 • Regulowanie i wnioskowanie o ustanowienie praw właścicielskich dotyczących gruntów pokrytych wodami płynącymi i innych nieruchomości niezbędnych do zadań statutowych,
 • Prowadzenie spraw związanych z ewidencją i dokumentacją prawno – własnościową gruntów
  i nieruchomości w celu dokumentowania praw właścicielskich nieruchomości,
 • Umiejętność sporządzania umów cywilno - prawnych, weryfikacja poprawności zawieranych umów użyczenia, dzierżaw, najmu orazrealizowanych przetargów. Nadzór nad powierzonym mieniem Skarbu Państwa oraz współpraca z urzędami w celu prawidłowego dysponowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 • Prowadzenie spraw związanych z zagadnieniami dotyczącymi służebności przesyłu i przejazdu,
 • Realizacja obowiązków wynikających z ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości w celu wpisu tego prawa we właściwych sądach rejonowych, uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • obsługa spraw będących na etapie postępowania sądowego,
 • Prowadzenie postępowań związanych z odszkodowaniami za trwałe zajęcie gruntu pokrytego wodami w sposób naturalny, a także związanych z zalaniem gruntu i innymi szkodami na gruncie, wykupy  gruntów,
 • Nadzór nad sprawami związanymi z opłatami z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego związanych z wykonywaniem praw właścicielskich w stosunku do majątku SP
  w celu wypełnienia obowiązku podatkowego.
 • Nadzór nad sprawami dotyczącymi ustalania linii brzegu, podziału gruntów, zmiany klasyfikacji gruntów,

Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze i/lub  administracyjne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowisku związanym z gospodarowaniem nieruchomościami i/lub zarządzaniem majątkiem Skarbu Państwa
 • znajomość przepisów ustawy Prawo wodne,  Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym,Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Prawa geodezyjnego i kartograficznego, Prawa zamówień publicznych, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, Ustawa o podatku rolnym, Ustawa o podatku leśnym,  Kodeks Cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
 • znajomość obsługi pakietu MS Office, komputera i urządzeń biurowych,
 • nastawienie na rozwiązywanie problemów,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dociekliwość i zaangażowanie,
 • rzetelność i terminowość,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

- doświadczenie z zakresu geodezji,

- znajomość oprogramowania GIS,

Dodatkowe informacje:

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych) należy składać lub przesłać pocztą z dopiskiem GD. ROK. 110. 3.2018 w terminie do 8 czerwca 2018r na adres:

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Ul. F. Rogaczewskiego 9/19  80-804 Gdańsk

 

lub na adres e-mailowy: sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl

 

 

Załączniki

  nabór_specjalista_RUM_stała.pdf 385,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  klauzula zgody RODO...ekrutacja.doc 55,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się