Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony  
Stanowisko
Referent  
E-mail
nw-mogilno@wody.gov.pl  
Telefon
696087110  
Fax
 
Data składania
2018-07-02  
Data wygaśnięcia
2018-07-02  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80  

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent

w Nadzorze Wodnym Mogilno

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Mogilno

 

ADRES URZĘDU:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni Inowrocław Nadzór Wodny Mogilno

ul. Ogrodowa 10

88-300 Mogilno

 

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych;

- praca w terenie;

- stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku biurowego;

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę;

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

ZAKRES ZADAŃ

1)      prowadzenie Biura Obsługi Klienta;

2)      prowadzenie biura podawczego w zakresie właściwości Wód Polskich;

3)      przekazywanie korespondencji do właściwej jednostki organizacyjnej Wód Polskich i powiadamianie o tym klienta;

4)      przyjmowanie wniosków o wydanie zgody wodnoprawnej;

5)      prowadzenie spraw dotyczących zgłoszeń wodnoprawnych;

6)      przyjmowanie i prowadzenie spraw dotyczących zwolnienia z zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych;

7)      prowadzenie spraw dotyczących grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych;

8)      sprawowanie kontroli nad utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodnych objętych działaniem NW Mogilno;

9)      sprawowanie kontroli nad ochroną wód objętych działaniem NW Mogilno;

10)   dokonywanie odczytów wskazań przyrządów pomiarowych;

11)   przygotowywanie dokumentacji na roboty remontowo – konserwacyjne i awaryjne na ciekach wodnych;

12)   sprawowanie kontroli i nadzoru nad realizacją robót remontowo – konserwacyjnych i awaryjnych;

13)   przygotowanie danych oraz wykonywanie wymaganych przepisami sprawozdań i analiz cząstkowych dla Wód Polskich;

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1)      wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe o specjalności: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, geodezja lub pokrewne

2)      doświadczenie zawodowe: min. 1,5 roku w administracji

3)      prawo jazdy kat. B

4)      doświadczenie w pracy terenowej

5)      umiejętność czytania map

6)      znajomość ustawy Prawo wodne i aktów wykonawczych do ustawy,

7)      znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

8)      znajomość Kodeksu cywilnego

9)      samodzielność, sumienność

10)   posiadanie obywatelstwa polskiego

11)   korzystanie z pełni praw publicznych

12)   nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

1)      życiorys/CV i list motywacyjny

2)      kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

3)      kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy

4)      życiorys, list motywacyjny i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata

5)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

6)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

7)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

8)      oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

1.       kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 2 lipca 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

ul. Al. Mickiewicza 15

85-071 Bydgoszcz

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Nadzorze Wodnym Mogilno".

Z wybranymi kandydatkami/kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. Dokumenty mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: nw-mogilno@wody.gov.pl

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się