Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2019-12-31  
Data wygaśnięcia
2019-12-31  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  

 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Kierownika Jednostki Realizującej Projekt

 

Miejsce pracy:  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gliwicach Dział Realizacji Projektu w Opolu   ul. Katowicka  63

                      

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Kierowanie pracą JRP w sposób umożliwiający prawidłową realizację Projektu pod względem administracyjnym, finansowym i technicznym,
 2. Organizowanie, koordynowanie i nadzór prac wykonywanych przez personel JRP,
 3. Przygotowywanie inwestycji do realizacji, w tym:

·         współpraca oraz nadzór nad przygotowaniem dokumentacji koncepcyjno-technicznych dla inwestycji,

·         wnioskowanie o zapewnienie finansowania dla realizacji inwestycji,

·         sporządzanie  materiałów oraz dokumentacji przetargowej do postępowań o zamówienia publiczne dot. prac projektowych z towarzyszącymi usługami,  nadzoru inwestorskiego Inżyniera Projektu  oraz robót budowalno- montażowych,

·         przygotowanie wniosków o uzyskanie decyzji administracyjnych, tj.:  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację, pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie inwestycji, pozwoleń na budowę, w sprawie usunięcia drzew i krzewów na terenach projektowanych inwestycji.

 1. Zarządzanie Projektem zgodnie z  Harmonogramem Realizacji Projektu oraz Harmonogramem Budowy,
 2. Przygotowanie zakończenia inwestycji do odbioru końcowego (częściowego). Zawiadamianie odpowiednich urzędów, organów nadzoru o przewidywanym zakończeniu inwestycji lub jej części oraz nadzór nad terminowym i prawidłowym sporządzeniem dokumentacji powykonawczej,
 3. Udział w przeprowadzaniu końcowego (częściowego) odbioru inwestycji i przekazywaniem jej do eksploatacji, a ponadto organizowanie przeglądów gwarancyjnych zakończonych i przekazywanych do eksploatacji zadań,
 4. Udział w naradach technicznych i koordynujących na budowie oraz przygotowanie korespondencji w sprawach postępu, koordynacji i rozliczeń wykonawstwa robót,
 5. Opiniowanie protokołów konieczności dotyczących robót nieprzewidzianych, zamiennych lub dodatkowych, sporządzonych przez kierownika budowy i nadzór inwestorski na budowie, przed ich akceptacją przez JRP w imieniu Zamawiającego,
 6. Przygotowywanie wszelkich niezbędnych  informacji związanych z terminową realizacją Projektów oraz sporządzanie i aktualizacja  harmonogramów realizacji projektu,
 7. Koordynacja terminowego przygotowania wszelkich wymaganych raportów, w tym raportów z postępów realizacji Projektów dla jednostki monitorującej,
 8. Bieżąca kontrola kosztów inwestycyjnych wraz z końcowym rozliczeniem finansowym inwestycji,
 9. Kontrola obmiarów i rozliczeń dotyczących fakturowań i odebranych pod względem technicznym robót oraz udział w sporządzaniu planów rzeczowo-finansowych dotyczących fakturowań w okresach miesięcznych, kwartalnych i rocznych w oparciu o dokumenty inżyniera projektu,
 10. Sprawdzanie protokołów odbioru robót i rozliczeń finansowych wraz z kosztorysami powykonawczymi oraz obmiarami robót, stanowiącymi podstawę do wystawiania faktur za wykonane roboty, dostawy lub usługi,
 11. Nadzór nad sporządzeniem i skompletowaniem dokumentów związanych z przekazaniem inwestycji do eksploatacji, w tym także dla obcych użytkowników, a ponadto nad terminowym i prawidłowym sporządzaniem dokumentacji powykonawczej inwestycji,
 12. Współudział w kierowaniu obsługą inwestorską inwestycji w zakresie przekazania placów budowy oraz koordynacji i kontroli działań wykonawców w zakresie jakości, ilości i terminowości wykonanych robót w oparciu o umowy zawarte przez RZGW,
 13. Współpraca z pozostałymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi RZGW w Gliwicach.

 

Wymagania niezbędne:

 

·         wykształcenie: wyższe techniczne lub  w zakresie zarządzania,

·         min. 3 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,

·         doświadczenie związane z realizacją lub nadzorowaniem lub zarządzaniem inwestycjami infrastrukturalnymi,

·         znajomość prowadzenia kontraktów,

·          biegła  znajomość obsługi komputera,

·          dobra znajomość przepisów w zakresie Prawa wodnego, Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego,

·         znajomość procesu inwestycyjnego,

·         prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe

·       Dyspozycyjność, operatywność, komunikatywność,

·       Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz podległego zespołu,

·       Umiejętność analitycznego myślenia,

·       Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,

·       Odpowiedzialność, rzetelność, terminowość,

·       Umiejętność organizacji pracy własnej ,

·       Umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu.

 

Oferujemy:

·         zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,

·         możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

 

Wymagane dokumenty:

·         CV i list motywacyjny.

 

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2019r.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

 

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty pocztą lub złóż osobiście  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej          w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

( I piętro, pokój nr 209 ), z dopiskiem: „Kierownik JRP/1/2019.", zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Załączniki

  KIEROWNIK JRP.docx 46,44 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się