Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Inspektor w Nadzorze Wodnym Rzeszów  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2018-09-28  
Data wygaśnięcia
2018-10-28  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  

     Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

     Wody Polskie to jednak przede wszystkim 5500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Inspektora w Nadzorze Wodnym Rzeszów

 

Miejsce pracy: PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Rzeszowie, ul. Kwiatkowskiego 2

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 •  przyjmowanie wniosków o wydanie zgody wodnoprawnej,
 •  sprawdzenie kompletności wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej,
 •  prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
 • wydawanie zaświadczeń o braku sprzeciwu w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
 •  świadczenie pomocy merytorycznej oraz informowanie wnioskodawczy zgłaszającego wniosek o zgłoszenie wodnoprawne o konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub oceny wodnoprawnej
 • wydawanie decyzji o sprzeciwie zgłoszenia wodnoprawnego,
 • przekazywanie wniosków dotyczących pozwoleń wodno prawnych oraz ocen wodnoprawnych do właściwego organu Wód Polskich,
 •  powiadamianie wnioskodawcy o przekazaniu wniosku do właściwego organu Wód Polskich,
 • archiwizacja prowadzonych spraw.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe administracyjne lub techniczne: budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska lub pokrewne,
 •  minimum roczne doświadczenie w zakresie gospodarki wodnej,
 •  znajomość przepisów ustaw: Prawo wodne, KPA oraz pozostałych przepisów niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku,
 •  znajomości obsługi pakietów programów biurowych, w szczególności edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
 •  umiejętność analitycznego myślenia,
 •  umiejętność pisania i redagowania tekstów,
 •  komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 •  możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 •  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim,
 • oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Inspektora w Nadzorze Wodnym Rzeszów wg wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, załączonego do niniejszego ogłoszenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku obecnego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia zakończenia procesu rekrutacji

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adreszz-krosno@wody.gov.plalbo pocztą lub złóż osobiście PGW WP Zarząd Zlewni w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektora w Nadzorze Wodnym w Rzeszowie” zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie: do 28.09.2018 r. do godziny 13.00

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 609 170 688.

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Załączniki

  Ogłoszenie - Inspe... Rzeszów.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie o wyr...osobowych.pdf 227,15 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się