Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Specjalista ds. technicznych w Jednostce Realizującej Projekt  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2018-08-31  
Data wygaśnięcia
2018-09-30  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80  

OGŁOSZENIE

o naborze kandydata

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9

 

ogłasza

 

nabór na stanowisko Specjalisty ds. technicznych w Jednostce Realizującej Projekt

w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

 

Miejsce wykonywania pracy:

Rzeszów, ul. Hetmańska 9    

 

Warunki pracy:

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

- praca biurowa przy komputerze,

- sporadyczne wyjazdy w teren,

- dojazd w teren środkami komunikacji publicznej lub samochodem służbowym.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

praca na parterze lub piętrze, drogi komunikacyjne i pomieszczenia nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak windy, parking służbowy.

 

W lipcu 2018 r. w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6 %.

 

Wymagania konieczne:

1.       Wykształcenie: wyższe techniczne: inżynieria środowiska, budownictwo wodne, melioracje wodne lub pokrewne,

2.       Staż pracy co najmniej trzy lata, w tym między innymi w przygotowaniu, bądź realizacji inwestycji,

3.       Dobra znajomość przepisów ustaw: Prawo wodne, Prawo budowlane, Ustawa
o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,

Ogólna znajomość Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

1.      Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

2.      Znajomość języka angielskiego,

3.      Prawo jazdy kat. B.

 

 

Podstawowy zakres zadań przewidywanych na stanowisku Specjalisty ds. technicznych
w Jednostce Realizującej Projekt:

1.         udział w przygotowaniu zadań do realizacji, w tym opisów przedmiotów zamówienia, dokumentacji technicznej, Planów Zarządzania Środowiskiem (PZŚ), Planów Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (PPNiP), dokumentacji przetargowej itp.

2.         monitorowanie postępu robót, udział w spotkaniach i naradach, nadzór nad pracami wykonawców robót oraz nad pracami wykonywanymi przez Konsultanta Wsparcia Technicznego

3.         kontrolowania zgodności realizacji robót i usług z warunkami umowy, przepisami, standardami Banku Światowego oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym

4.         uczestnictwo w rozruchach i odbiorach robót,

5.         uczestnictwo w pracach komisji przetargowych

6.         sporządzanie sprawozdań i raportów z rzeczowej realizacji kontraktów

7.         współpraca z Biurem Koordynacji Projektu w zakresie zagadnień technicznych

 

Wymagane dokumenty:

-        życiorys i list motywacyjny,

-        kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-        kserokopia uprawnień budowlanych w przypadku ich posiadania,

-        oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim,

-        oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-        oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. technicznych w Jednostce Realizującej Projekt wg wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, załączonego do niniejszego ogłoszenia,

-        kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku obecnego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Hetmańska 9

lub przesyłać pod adres:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

35-959 Rzeszów

ul. Hetmańska 9

tel. 17 853 74 00, fax: 17 853 64 21

 

w terminie do 31.08.2018 r. do godziny 12.00.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

17 853 74 58, 17 853 74 43.

 

 

Rzeszów, dnia 21.08.2018 r. 

Załączniki

  ogłoszenie o nabor...hnicznych.doc 55,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się