Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Specjalista w Zespole Informatyki  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2018-06-22  
Data wygaśnięcia
2018-06-23  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydatów/ kandydatek na stanowisko:

Specjalista w Zespole Informatyki

 

Miejsce wykonywania pracy: RZGW w Poznaniu

Adres: 61- 003 Poznań, ul. Chlebowa 4/8

 

WYMAGANIA:

wykształcenie: wyższe informatyczne lub wyższe techniczne o zbliżonym profilu.

doświadczenie zawodowe: do 1 roku na podobnym stanowisku pracy.

pozostałe wymagania niezbędne:

·         biegła znajomość budowy i funkcjonowania sprzętu komputerowego klasy PC;

·         umiejętność konfiguracji urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery itp.)

·         znajomość środowiska serwerowego MS Windows 2012, 2016;

·         znajomość klienckich systemów operacyjnych Windows 7, 8, 10;

·         umiejętność konfiguracji i zarządzania usługami Active Directory;

·         znajomość zagadnień związanych z budową i zarządzaniem sieciami LAN/WAN;

·         zdolność szybkiego reagowania w sytuacjach awaryjnych;

·         umiejętność pracy w zespole oraz planowania i organizowania własnej pracy;

·         rzetelność i odpowiedzialność;

·         znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji;

·         znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych;

·         znajomość języka angielskiego na poziomie czytania dokumentacji technicznej;

·         gotowość do przystąpienia do postępowania sprawdzającego w zakresie dostępu do dokumentów niejawnych.

 

 

ZAKRES ZADAŃ:

  • wsparcie informatyczne dla użytkowników końcowych w celu rozwiązywania problemów;
  • rozwiązywanie i koordynacja zgłoszonych incydentów w celu zapewnienia ciągłości pracy;
  • konserwacja komputerów, drukarek i urządzeń sieciowych w celu zapewnienia ciągłości pracy;
  • Udział w rozwoju infrastruktury informatycznej w celu planowania zakupów sprzętu, oprogramowania i usług;
  • Kontakt z serwisami zewnętrznymi w celu wymiany i naprawy sprzętu;
  • Składanie zamówień na materiały eksploatacyjne w celu zachowania ciągłości pracy;
  • Wspomaganie Zespołu w administracji wybranymi systemami informatycznymi.

 

 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

·         Życiorys/CV i list motywacyjny.

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie wymaganego lub wykazywanego doświadczenia zawodowego / stażu pracy w w/w zakresie.

·         Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego   posiadanie polskiego obywatelstwa.

·         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

·         Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

·         Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne    przestępstwo skarbowe.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 22 czerwca 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

 

INNE INFORMACJE:

Dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na specjalistę w ROI”. Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu. Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Aplikacje nieodebrane w okresie 3 miesięcy od terminu składania dokumentów oraz niespełniające wymogów formalnych, zostaną  komisyjnie zniszczone.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się