Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na okres próbny  
Rodzaj pracy
finanse / ekonomia  
Stanowisko
specjalista w Wydziale Taryf  
E-mail
ewa.sulikowska@wody.gov.pl  
Telefon
71 337 88 02  
Fax
 
Data składania
2018-06-22  
Data wygaśnięcia
2018-07-31  
Tagi
Specjalista,  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  

                             O G Ł O S Z E N I E

1.   Stanowisko : specjalista w Wydziale Taryf

2.   Wymiar: 1 etat

3.   Miejsce wykonywania pracy :  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

4.   Warunki pracy :
•    praca w siedzibie  urzędu,
•    praca przy komputerze,
•    bariery architektoniczne  - budynek 3 piętrowy , bez wind i podjazdów

5.   Zakres zadań :

·         prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie opiniowania regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

·         prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zatwierdzania taryf,

·         prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach spornych pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, w tym przygotowanie projektu aktu administracyjnego,

·         prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z wymieraniem kar w przedmiocie stosowania taryf z naruszeniem przepisów,

·         prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących spraw nieuiszczenia kary pieniężnej,

·         udział w zbieraniu i przetwarzaniu informacji dotyczących przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, w szczególności obliczanie średnich cen dostaw wody i odbioru ścieków,

·         udzielanie informacji odbiorcom usług m.in. o cenach średnich cen dostaw wody i odbioru ścieków o zatwierdzonych taryfach, analiza pod względem formalnym i merytorycznym odmowy przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych.
Wymagania niezbędne :
•   Wykształcenie : wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne  
•   Doświadczenie  zawodowe:  powyżej 1 roku w obszarze postępowań administracyjnych

•   Dobra Znajomość  Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
     ścieków, Kodeksu postępowania administracyjnego
•    Umiejętność:  interpretacji przepisów prawnych oraz ich stosowanie w praktyce, obsługi
      komputera, dobra znajomość pakietu MS Office, komunikatywność, umiejętność
      analitycznego myślenia  i wnioskowania,

·                     Posiadanie obywatelstwa polskiego.

·                     Korzystanie z pełni praw publicznych.

·     Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe

6.   Dokumenty i Oświadczenia niezbędne :
•    Życiorys /CV  i list motywacyjny
•    Kopie dokumentów potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia
•    Kopie dokumentów potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie
     doświadczenia  zawodowego/ stażu pracy
•    Oświadczenie o wyrażeniu  zgody  na przetwarzanie  danych osobowych do celów naboru.

7.    Terminy i miejsce składania dokumentów
•    Dokumenty należy składać do dnia  22.06.2018r w zamkniętej kopercie.
•    Decyduje data stempla pocztowego lub osobiste dostarczenie .
•    Miejsce składania  dokumentów:
Państwowe Gospodarstwo Wodne

                 Wody Polskie

Regionalny zarząd Gospodarki Wodnej

                 we Wrocławiu
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tel.: 71 337 88 02

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się