Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Specjalisty/Inspektora/Starszego Referenta w Dziale Opłat Zarządu Zlewni  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2018-12-11  
Data wygaśnięcia
2019-01-11  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskieto główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

     Wody Polskie to jednak przede wszystkim 5 500 ludzi,którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która  ma znaczenie. Dołącz do nas!

 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalisty/Inspektora/Starszego Referenta w Dziale Opłat Zarządu Zlewni

 

 

Miejsce pracy: Krosno, Jasło, Stalowa Wola, Przemyśl

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 •  prowadzenie i obsługa spraw związanych z opłatami za usługi wodne, w tym:
 •    ustalanie opłaty stałej i zmiennej oraz sporządzanie informacji o opłacie i przekazywanie ich podmiotom korzystającym z usług wodnych
 •  rozpatrywanie reklamacji
 •  prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach opłat
 •  obsługa systemu dotyczącego rozliczania opłat
 •  prowadzenie i obsługa spraw związanych z opłatami podwyższonymi za korzystanie z usług wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia zintegrowanego.

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego w zakresie: inżynierii środowiska, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, hydrogeologii, ekonomii, finansów, prawa lub administracji,
 • doświadczenia zawodowego: w obszarze gospodarki wodnej lub w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub ustalaniu podatków, opłat lub innych danin publicznych,
 • łatwości poruszania się w obszarze przepisów prawa – czytania aktów prawnych (przepisów ustawy Prawo wodne dotyczących opłat za usługi wodne, kodeksu postępowania administracyjnego),
 • umiejętności redagowania pism,
 • sprawnej obsługi programów: Word, Excel,
 • dokładności, systematyczności, terminowości,
 • nastawienia na rozwiązywanie problemów,
 • znajomość przepisów działu III ustawy Ordynacja podatkowa będzie dodatkowym atutem.

 

Kandydatów posiadających:

 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • łatwość komunikacji oraz pracy w zespole,
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy.

Zachęcamy do składania ofert a w zamian oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na pełny etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim,
 • oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty/Inspektora/Starszego Referenta w Dziale Opłat Zarządu Zlewni wg wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, załączonego do niniejszego ogłoszenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany na w/w stanowiskach staż pracy tj. świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku obecnego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty na odpowiednie adresy:

1)      Zarząd Zlewni Krosno – na adres email: zz-krosno@wody.gov.pl, albo pocztąlub złóż osobiściena adres: Zarząd Zlewni w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno z dopiskiem: „Praca – Dział Opłat Zarząd Zlewni Krosno”.

2)      Zarząd Zlewni Jasło – na adres email: zz-jaslo@wody.gov.pl, albo pocztąlub złóż osobiściena adres: Zarząd Zlewni w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło z dopiskiem: „Praca – Dział Opłat Zarząd Zlewni Jasło”.

3)      Zarząd Zlewni Stalowa Wola – na adres email: zz-stalowawola@wody.gov.pl, albo pocztąlub złóż osobiściena adres: Zarząd Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagiellońska 17, 37-464 Stalowa Wola z dopiskiem: „Praca – Dział Opłat Zarząd Zlewni Stalowa Wola”.

4)      Zarząd Zlewni Przemyśl – na adres email: zz-przemysl@wody.gov.pl, albo pocztąlub złóż osobiściena adres: Zarząd Zlewni w Przemyślu, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6, 37-700 Przemyśl z dopiskiem: „Praca – Dział Opłat Zarząd Zlewni Przemyśl”

 

zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 11.12.2018 r. do godziny 12.00

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

Zarząd Zlewni Krosno:609-170-688, Zarząd Zlewni Jasło:(13) 446-33-11,
Zarząd Zlewni Stalowa Wola: (15) 842-89-82, Zarząd Zlewni Przemyśl:(16) 670-38-08, (16) 670-26-95.

 

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że: 

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

2)    Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP można skontaktować się za pomocą adresu iod@wody.gov.pl.

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4)    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazany w pkt 3, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7)    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8)    W przypadku  uznania, iż przetwarzanie przez RZGW w Rzeszowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO.

9)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody skutkował będzie odrzuceniem kandydatury.

10)   Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Oświadczam,  że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, wykształcenie, dokumenty związane z posiadanymi kwalifikacjami, nr telefonu, adres e-mail, oraz dane zawarte w dowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość) w związku z prowadzoną rekrutacją w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie RZGW w Rzeszowie.

 

 

……………………………………………….

                                                                                                                                                                                                                      (podpis kandydata)

Załączniki

  Działy Opłat - Za...dy Zlewni.pdf 534,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie o wyr...osobowych.pdf 227,15 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się