Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Specjalista w Wydziale Planowania i Koordynacji Eksploatacji  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2019-12-31  
Data wygaśnięcia
2019-12-31  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  

 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Wydziale Planowania

i   Koordynacji  Eksploatacji

 

Miejsce pracy:  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gliwicach ul . Sienkiewicza 2

                           

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie analizy w zakresie potrzeb utrzymania we właściwym stanie rzek i urządzeń wodnych.
 2. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych na roboty utrzymaniowe.
 3. Wnioskowanie podziału pomiędzy zarządy zlewni środków finansowych na potrzeby utrzymania wód i urządzeń wodnych, oraz usuwania skutków powodzi.
 4. Weryfikacja planowanych zadań utrzymaniowych pod kątem zgodności z dokumentami planistycznymi w gospodarowaniu wodami , w szczególności Planów Utrzymania Wód.
 5. Współpraca przy aktualizacjach Planu Utrzymania Wód w regionie wodnym.
 6. Prowadzenie ewidencji wód i urządzeń wodnych w regionie wodnym.
 7. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem porozumień dotyczących utrzymania wód i urządzeń wodnych.
 8. Monitoring realizacji zadań utrzymaniowych.
 9. Współpraca z właściwą komórką organizacyjną przy uzgadnianiu planów infrastruktury krytycznej , w zakresie wydziału.
 10. Koordynacja działań zarządów zlewni w zakresie utrzymania budowli specjalnych.
 11. Koordynacja realizacji zaleceń z przeglądów i oceny stanu technicznego urządzeń wodnych.
 12. Opracowanie sprawozdawczości okresowej z realizacji zadań utrzymaniowych.
 13. Współpraca z zarządami zlewni w zakresie bezpieczeństwa budowli piętrzących.
 14. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem zimowej ochrony przeciwpowodziowej.


 

Wymagania niezbędne:

 

·         Wykształcenie  wyższe lub średnie z zakresu ochrony środowiska lub dziedzin pokrewnych , hydrologii, hydrogeologii , inżynierii wodnej

·         Minimum pół roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

·         Umiejętność analitycznego myślenia

·         Umiejętność pisania i redagowania tekstów

·         Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

·         Posiadanie obywatelstwa polskiego

·         Korzystanie z pełni praw publicznych

·         Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • Umiejętność rozliczania zadań z zakresu utrzymania śródlądowych wód płynących stanowiących własność Skarbu Państwa.
 • Posiadanie w zakresie biegłym umiejętności kosztorysowania w tym obsługę programów do kosztorysowania  ZUZIA , NORMA Pro , BMI Esti Mate.

·         Znajomość i umiejętność stosowania przepisów wynikających z Ustawy Prawo wodne , Ustawy Prawo budowlane , KPA , Ustawy o ochronie przyrody , Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , Ustawa o ochronie środowiska , Prawa zamówień publicznych.

·         Prawo jazdy kat.B

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

·         Operatywność, komunikatywność

·         Umiejętność analitycznego myślenia

·         Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce

·         Umiejętność logicznego formułowania myśli

·         Odpowiedzialność, rzetelność, terminowość

·         Umiejętność organizacji pracy własnej

·         Umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu

·         Obsługa pakietu Microsoft Office

 

 

Oferujemy:

·         zatrudnienie na umowę o pracę na etat

·         możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych

 

Wymagane dokumenty:

·         CV i list motywacyjny

 

 

 

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2019r

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty pocztą lub złóż osobiście  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej          w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

( I piętro, pokój nr 209 ), z dopiskiem: „Specjalista RPU /1/2019.", zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Załączniki

  SPECJALISTA RPU.pdf 271,37 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się