Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas nieokreślony  
Stanowisko
Kierownik Wydziału Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami  
E-mail
rekrutacja.gdansk@wody.gov.pl  
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2020-03-15  
Data wygaśnięcia
2020-07-31  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  

 

Kierownik Wydziału Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami

Miejsce pracy: Gdańsk, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego, 9/19

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Organizacja pracy wydziału Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (RZI)
 • Nadzór i kontrola pracy podległych pracowników wydziału, w zakresie zadań określonych dla wydziału RZI w Regulaminie Organizacyjnym PGWWP
 • Prowadzenie bazy danych SIGW.
 • Wykonywanie analiz przestrzennych oraz wizualizacją baz SIGW z wykorzystaniem technologii GIS.
 • Przygotowanie danych do udostępnienia informacji o środowisku oraz informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
 • Realizacja spraw związanych z prowadzeniem i utrzymaniem systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
 • Przygotowywanie dokumentacji merytorycznej do postępowań o udzielnie zamówienia publicznego oraz udział w procedurze przetargowej,
 • Udział w zarządzaniu projektami związanymi z właściwościami merytorycznymi Wydziału,
 • Współpraca z właściwymi jednostkami i instytucjami w zakresie wdrażaniem Dyrektywy INSPIRE,
 • Opiniowanie i współtworzenie projektów aktów prawnych związanych z systemem informacyjnym gospodarowania wodami.

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie: wyższe nauk przyrodniczych, geograficznych, inżynieryjno-technicznych, informatycznych lub pokrewnych,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze systemów GIS
 • znajomość zagadnień oraz przepisów prawnych związanych z ustawą Prawo wodne, Dyrektywami Unii Europejskiej z dziedziny ochrony wód, Dyrektywą INSPIRE, Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawem zamówień publicznych i Kodeksem postępowania administracyjnego,
 • doskonała znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office oraz oprogramowania GIS,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i rzetelność,

 

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość oprogramowania GIS (ESRI, QGIS),
 • znajomość PostgreSQL lub Oracle; umiejętność pisania zapytań SQL
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

 

 

      Zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń,
 • prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
 • dofinansowanie do kart sportowych Benefit
 • możliwość korzystanie z bazy noclegowej na terenie całego kraju

 

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny (mile widziany)

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność                                z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty na adres mailowy rekrutacja.gdansk@wody.gov.pl

 

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 15.03.2020 r.

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


 

Załączniki

  kierownik RZI RZGW ...10.5.2020.pdf 136,94 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się