Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Specjalista/Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2019-01-31  
Data wygaśnięcia
2019-02-28  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  

Poszukujemy kandydatów na stanowisko pracy:

Specjalista/Główny Specjalista

w Wydziale Zamówień Publicznych

 

Miejsce pracy: RZGW w Gdańsku

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Realizacja procedur o udzielenie zamówień publicznych, wykonywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, sporządzenie dokumentacji przetargowej.
 2. Wdrażanie przepisów zewnętrznych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem zamówień publicznych w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 3. Realizacja i przestrzeganie przepisów prawa zamówień publicznych.
 4. Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie zamówień publicznych (zarządzeń, regulaminów, instrukcji itp.) oraz ich wdrażanie.
 5. Sporządzanie rocznych planów zamówień publicznych.
 6. Sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych przez RZGW w Gdańsku zamówieniach publicznych w danym roku kalendarzowym.
 7. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz udział w pracach komisji przetargowych.
 8. Przygotowywanie projektów pism i wystąpień do właściwych instytucji kontrolujących oraz audytujących.
 9. Udział w postępowaniach odwoławczych.
 10. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi RZGW w Gdańsku w zakresie prowadzonych przez Wydział Zamówień Publicznych spraw.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • min. 2- 3letnie doświadczenie zawodowe w pracy z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • biegła znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Pzp;
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny i ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, odpowiedzialność, asertywność;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;

Oferujemy:

·         stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowę o pracę na pełny etat,

·         konkurencyjne w stosunku do administracji publicznej wynagrodzenie,

·         możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych,

·         pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji.

 

Wymagane dokumenty:

·         CV i list motywacyjny,

 

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.03.2019 r.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres eunika.ganko@wody.gov.pl albo pocztą lub złóż osobiście w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku, z dopiskiem: GD.ROK.110.2.2019", zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 31.01.2019 r.

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Załączniki

  specjalista_głspec...10.2.2019.pdf 279,22 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się