Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony  
Rodzaj pracy
ochrona środowiska  
Stanowisko
specjalista  
E-mail
gdansk@wody.gov.pl  
Telefon
58 326 18 88  
Fax
 
Data składania
2018-06-20  
Data wygaśnięcia
2018-09-30  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80  

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Specjalista w Wydziale Zarządzania Środowiskiem

 

Miejsce pracy: RZGW Gdańsk, F. Rogaczewskiego 9/19

Wymiar czasu pracy:   1 etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas zastępstwa

Obowiązki:

 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem  opinii co do potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz z przygotowywaniem uzgodnień warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Identyfikacja ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych oraz planowanie przedsięwzięć związanych z ich odbudową.
 • Analiza sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ustanawiania obszarów chronionych, w szczególności obszarów Natura 2000, oraz prowadzenia działań na tych obszarach w zakresie gospodarowania wodami.
 • Nadzorowanie realizacji działań ochronnych zgodnie z ustaleniami planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000 w odniesieniu do wód.
 • Sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadań zlecanych wykonawcom zewnętrznym oraz nadzór merytoryczny nad realizacją tych opracowań.

Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, biologii, nauk o ziemi, gospodarki wodnej lub dziedzin pokrewnych,
 • znajomość przepisów prawa związanych z zajmowanym stanowiskiem (ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Prawo wodne, kodeksu Postępowania administracyjnego).
 • znajomość obsługi pakietu MS Office, komputera i urządzeń biurowych,
 • nastawienie na rozwiązywanie problemów,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dociekliwość i zaangażowanie,
 • rzetelność i terminowość,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe - praca na stanowisku związanym z ocenami oddziaływania na środowisko – administracja publiczna, firma projektowa lub inne pokrewne,
 • doświadczenie związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • znajomość przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej,
 • znajomość oprogramowania GIS,

Dodatkowe informacje:

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych) należy składać lub przesłać pocztą w kopercie z dopiskiem GD.ROK.110.4.2018 w terminie do 20 czerwca 2018r. na adres:

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Ul. F. Rogaczewskiego 9/19  80-804 Gdańsk

 

lub na adres e-mailowy: sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl

 

Załączniki

  klauzula zgody RODO...ekrutacja.doc 55,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  nabór_specjalista_...o_ponowne.pdf 390,41 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się