Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Rzeka Wisłoka 148+500-148+650 – Zasyp wyrwy w dnie i brzegu wraz z udrożnieniem koryta w obrębie osuwiska” – Etap I  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
6.000,00 PLN  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2018-06-07  
Data publikacji do
2018-08-31  
Termin składania ofert
2018-07-17 09:30  

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej PGW WP) i Powiat Jasielski (dalej  Powiat) postanawiają wspólnie przeprowadzić postepowanie przetargowe oraz udzielić zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Rzeka Wisłoka 148+500-148+650 – Zasyp wyrwy w dnie i brzegu wraz z udrożnieniem koryta w obrębie osuwiska” – Etap I”. Na mocy zawartego pomiędzy nimi porozumienia upoważnione do przeprowadzenia postępowania w imieniu i na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Powiatu Jasielskiego jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi robót j.n.:

 

a) na rzecz PGW WP: Wykonanie drogi technologicznej dla koparek, wykonanie zasypu wyrwy w brzegu i dnie narzutem kamiennym, wykop z wywozem gruntu ze skarpy, zasyp wyrwy pospółką z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, wykonanie umocnienia skarpy brzegosłonem faszynowym płaskim, obsiew mieszanką traw;

 

b) na rzecz Powiatu: Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie odwodnienia liniowego z korytek betonowych typu ciężkiego, drenaż korytkowy francuski, wymiana istniejącego przepustu typu ciężkiego, umocnienie rowu przydrożnego korytkami betonowymi krakowskimi (górskimi) na odcinku po 20 m po obu stronach przepustu.

 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 128,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ RZ ZOZ.2.281.1.2018.docx 100,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. nr 1 do s.i.w....acznikami.rar 122,53 KB (rar) szczegóły pobierz
  Zal. nr 2 do s.i.w....1.1.2018.docx 62,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał nr 4 do SIWZ W... STWiOR-2.doc 48 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. nr 3 do s.i.w....rojektowa.rar 4,91 MB (rar) szczegóły pobierz
  Zmiana ogłoszenia ...06.2018r..pdf 89,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 207,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  inf. o wyborze najk...ej oferty.pdf 673,8 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się