Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Remont budowli hydrotechnicznej – Jaz w Siedlisku na rzece Wąska  
Przedmiot zamówienia
roboty budowlane;  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80  
Data publikacji do
2018-11-08  
Termin składania ofert
2018-07-26 09:00  
Numer zgłoszenia
GD.ZOZ.2.281.3.2018  
Cpv
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45243600-8 Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
 

Informacja o ponownym wyborze oferty z dnia 14.08.2018 r. znajduje się w załącznikach.

 

Anulowanie wyboru najkorzystniejszej oferty - w załączniku

  

Informacja o wyborze oferty - w załączniku

Informacja z otwarcia ofert - w załączniku

   

Zamówienie obejmuje remont Jazu wraz z zaporą czołową w Siedlisku na rzece Wąskiej. Przedmiotowy jaz wraz z zaporą czołową usytuowany jest na rzece Wąska w km 27+500. Światło jazu wynosi 4m (2x2,0m). Wysokość piętrzenia jazu wynosi 4,20m do rzędnej 59,80m n.p.m. Zamknięcia jazu wykonane są jako zasuwy stalowe w ilości 2szt, zakończone elementami drewnianymi, z ręcznym mechanizmem wyciągowym. Zasuwy pracują niezależnie od siebie, co umożliwia, w przypadku awarii jednej z nich, użycie drugiej. Pomost techniczny, służący do obsługi mechanizmów wyciągowych, stanowi płyta betonowa gr. 8cm, ułożona na przyczółkach i filarze na podwyższeniu wykonanym z klocka betonowego gr. 20cm. Komunikacja nad jazem zapewniona jest dzięki płycie mostowej o gr. 30cm, dostosowanej do ruchu kołowego. Światło między płytą wypadową pod mostem, a spodem płyty mostowej wynosi 4,37m. Filary jazu gr. 40cm oraz przyczółki gr. 35cm są wykonane w konstrukcji betonowej zbrojonej. Na zakres remontu składa się rozbiórka i odtworzenie filara i przyczółków jazu oraz prace naprawcze pozostałych elementów betonowych (przyczółki mostu, płyta wypadowa), polegające na uszczelnieniu rys, spękań, uzupełnieniu ubytków oraz pokryciu powłokami wodoszczelnymi. W zakres remontu wchodzi także wymiana pomostu roboczego, wraz z poręczami, wymiana balustrad na moście, wymiana elementów drewnianych zamknięć oraz konserwacja stalowych elementów zamknięć
i mechanizmów wyciągowych, a także umocnienie zapory czołowej od strony dolnej wody gabionami, wraz z wykonaniem schodów terenowych oraz rozebraniem i odbudową korpusu zapory czołowej na długości 20 m. z wykonaniem glinowego ekranu szczelnego z przesłoną z folii gr. 2 mm  i umocnieniem skarpy odwodnej palisadą i materacem siatkowo kamiennym na geowłókninie i odprowadzeniem wód opadowych.

  

Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia  stanowi załącznik nr 1 do SIWZ: projekt wykonawczy; przedmiar;  ekspertyza techniczna zapory czołowej obiektu Jaz w Siedlisku na rzece Wąska.

Załączniki

  Załącznik nr 2 do...ór umowy.pdf 292,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...ofertowy.docx 31,72 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...z robót.docx 14,63 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 d...tałowej.docx 17,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...az osób.docx 15,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 4 do...tawy Pzp.docx 23,36 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 1,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie.pdf 5,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik nr 1 do...mówienia.zip 11,51 MB (zip) szczegóły pobierz
  informacja z otwarc...7.2018 r..pdf 50,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wybór oferty - 02.08.2018 r..pdf 69,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Jaz Siedlisko - anu...wykonawcy.pdf 111,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wybór oferty 14.08.2018 r..pdf 59,54 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się