Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Potok Białka km 1+250 – 19+300 m. Dębno, Frydman, Nowa Biała, Krempachy, Czarna Góra, Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, gm. Nowy Targ, Łapsze Niżne, Bukowina Tatrzańska, pow. nowotarski, tatrzański, woj. małopolskie - usuwanie szkód powodziowych z lipca 2018r.  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNEWODY POLSKIE – ZARZĄD ZLEWNI W NOWYM SĄCZU 33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2018-10-12  
Data publikacji do
2018-12-01  
Termin składania ofert
2018-10-26 10:00  
Numer zgłoszenia
607/ZZN/2018  
Cpv
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych', 'roboty ziemne
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
 

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Usuwanie szkód powodziowych z lipca 2018 r. na Białka km 1+250 – 19+300 m. Dębno, Frydman, Nowa Biała, Krempachy, Czarna Góra, Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska,  gm. Nowy Targ, Łapsze Niżne, Bukowina Tatrzańska, pow. nowotarski, tatrzański.

Celem przedmiotowych zadań jest zasypanie wyrw uszkodzonych brzegów, materiałem miejscowym pozyskanym z zatorów  w korycie cieku. Planuje się wykonanie przekopu przez nanosy żwirowe koryta a pozyskany materiał zostanie użyty do zasypu uszkodzonych brzegów. Niektóre większe przegłębienia zostaną dodatkowo wzmocnione kamieniem naturalnym. Po zasypie kamieniem naturalnym wyrwy te zostaną pokryte materiałem

z udrożnień, ze spadkiem dopasowanym do koryta i terenu przyległego. W przypadku dalszych odległości materiał żwirowy należy przewieźć wodzidłami kołowymi.

Zadanie podzielone jest na 6 cześć (zadań), obecne zamówienie obejmuje 5 części (I, II, III, V i VI zadań).

Zadanie podzielone jest na części:

1) Część 1. 

Zadanie I – pot. Białka km 1+450 – 2+100 (m. Dębno, m. Frydman)

W miejscu starego koryta, należy udrożnić odcinek potoku Białka na długości około 400 mb

i szerokość 40 m. Średnia wysokość nanosów żwirowych wynosi około 1,60 m.

Po udrożnieniu wejścia do starego koryta, wody na okres robót należy skierować w całości na stare koryto. Pozyskany materiał można będzie przewieźć bez ingerencji w wody potoku Białka na brzeg lewy, w celu odbudowy częściowo zniszczonego brzegu. Przewidywana ilość materiału do przemieszczenia to około 23,8 tys. m3.

2) Część 2. 

Zadanie II  - pot. Białka km 3 + 100– 3 + 800 (m. Dębno, m. Frydman)

W miejscu środkowym koryta, należy udrożnić odcinek potoku Białka  na dwóch odcinkach

o długości około 260m i 390m, należy wykonać przekop przez nanosy żwirowe na szerokość około 20m dla przepływu wód w części środkowej – druga odnoga potoku Białka (nurt).

Z pozyskanego materiału należy zasypać wyrwę pod brzegiem lewym (bliskie sąsiedztwo domków). Materiał z części dolnej należy przewieźć wodzidłami. Na drugiej odnodze wykonanej interwencyjnie przez gminę, zgromadzony materiał należy wykorzystać do zasypu wyrwy przy brzegu prawym II odnogi. Średnia wysokość nanosów żwirowych wynosi około od 1,30m do 1,90 m. Po udrożnieniu wejścia do starego zawirowanego koryta środkowego, część wód z odnogi II należy skierować do udrożnionej części - na stare koryto.

3) Część 3.

Zadanie III - pot. Białka km 7 + 000 – 7 + 400 (m. Nowa Biała, m. Krempachy)

Roboty ziemne obejmować będą przemieszczenie  materiału miejscowego wraz

z przewozem i wbudowaniem w wyrwę brzegu prawego. Przemieszczenie materiału będzie wykonane na powierzchni ok 1,20 ha i kubaturze 15 900 m3. Większe przegłębienia zasypać kamieniem naturalnym D≥90cm na podkładzie faszynowym.

Roboty prowadzone będą na długości około 365,0 m i średniej szerokości 50,0 m na jednym odcinku, natomiast na drugim będzie to odpowiednio na długości 80,0 m i szerokości 12,0 m.

Reasumując należy wykonać roboty polegające na przemieszczeniu miejscowego materiału żwirowego z brzegu lewego na brzeg prawy w celu zasypania wyrw, a zakres ich będzie obejmować:

-  przekop przez nanosy żwirowe wraz z przewozem i wbudowaniem w wyrwy na brzegu prawym,

- zasyp powstałej wyrwy materiałem kamiennym na podkładce faszynowej.

4) Część 4. 

Zadanie V - pot. Białka km 16 + 700 – 17 + 600 (m. Białka Tatrzańska, m. Czarna Góra)

Zakres robót polegał będzie na rozebraniu tymczasowej grodzy żwirowej  (wykonanej w ramach prac interwencyjnych w czasie powodzi przez urząd Gminy Bukowina Tatrzańska) o długości około 300mb i szerokości  w koronie grodzy około 10m, średnia wysokość grodzy od 2,80m do 3,20m. Materiał z rozbiórki grodzy należy przewieźć w wyrwę brzegu prawego celem odtworzenia części zniszczonego brzegu na długości około 300m. Brzeg prawy należy przy odtwarzaniu dopasować do istniejącego zerwanego brzegu, a od strony wody wykonać odbudowę ze spadkiem 1 : 6. Po rozebraniu grodzy i odtworzeniu części  brzegu prawego, należy wykonać  przekop pod drugą odnogę koryta – koryto sprzed powodzi. Przekop należy wykonać w dolnej części grodzy  (po rozbiórce) zaczynając nad porośniętą wyspą i dalej z jej prawej strony (stare koryto). Przekop w powstałych nanosach należy wykonać na długości łącznej około 175m i na szerokości około 15m. Średnia głębokość przekopu  od 0,70m do 1,6m. Materiał z przekopu należy wbudować w wyrwę brzegu prawego jak wyżej.

5) Część 5. 

Zadanie VI - pot. Białka km 18 + 880 – 19 + 300 (m. Bukowina Tatrzańska, m. Czarna Góra)

Koryto po powodzi zostało przerzucone pod brzeg lewy, a środkowy i prawy filar mostu został zażwirowany. Przewidziane do wykonania prace to prace polegające na przerzucie materiału żwirowego z części nanosów w miejsce powstałych wyrw wzdłuż osiedla romskiego nad mostem i zabudowań poniżej mostu na brzegu lewym.  Nad mostem należy wykonać przekop przez nanosy żwirowe a pozyskany materiał wbudować wzdłuż osiedla romskiego.  Poniżej mostu od strony wody płynącej należy wykonać przekop przez nanosy żwirowe a pozyskany materiał przewieźć na zasypkę wyrwy brzegu lewego poniżej mostu.

Po odtworzeniu brzegów lewego i prawego należy teren uporządkować i wyrównać.

 

 

 

Załączniki

  Kosztorys ofertowy ...ik nr 12.docx 16,91 KB (doc) szczegóły pobierz
  Kosztorys ofertowy ...ik nr 15.docx 15,11 KB (doc) szczegóły pobierz
  Kosztorys ofertowy ...ik nr 16.docx 22 KB (doc) szczegóły pobierz
  Kosztorys ofertowy ...ik nr 13.docx 22,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  Kosztorys ofertowy ...ik nr 14.docx 22,63 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu.docx 41,18 KB (doc) szczegóły pobierz
  OP-II.670.119.2018....danie III.pdf 611,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OP-II.670.118.2018....ie I i II.pdf 624,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OP-II.670.121.2018....Zadanie V.pdf 677,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OP-II.670.122.2018....adanie VI.pdf 442,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SST - zadanie I.doc 72 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ Białka.docx 146,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  SST - zadanie II.doc 76 KB (doc) szczegóły pobierz
  SST Zadanie V.docx 31,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  SST - zadanie III.doc 98,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SST zadanie VI.docx 29,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...zenia_607.pdf 245,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjasnienie do SIWZ_607.pdf 423,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...ofert_607.doc 40,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o wybor... nr 3_607.doc 32 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o wybor...2,4,5_607.doc 55,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o wybor... Białka.docx 52,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mowienia.docx 19,35 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się