Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Uzupełnienie i aktualizacja wg obowiązujących aktów prawnych raportu o oddziaływaniu na środowisko zbiornika wodnego Kąty - Myscowa na rzece Wisłoce na terenie gm. Krempna oraz Nowy Żmigród zawierającego wariantowe rozwiązania realizacyjne przedsięwzięcia  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
negocjacje bez ogłoszenia  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2018-11-06  
Data publikacji do
2019-01-02  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie "negocjacji bez ogłoszenia" na wykonanie zadania pn.: "Uzupełnienie i aktualizacja wg obowiązujących aktów prawnych raportu o oddziaływaniu na środowisko zbiornika wodnego Kąty - Myscowa na rzece Wisłoce na terenie gm. Krempna oraz Nowy Żmigród zawierającego wariantowe rozwiązania realizacyjne przedsięwzięcia".

Zakres przedmiotu zamówienia obiejmuje wykonanie:

1.         Etapu I- polegającego na przeprowadzeniu powtórnej analizy wariantowej przedsięwzięcia, która będzie stanowić podstawę do dalszych prac związanych z oceną inwestycji na środowisko,

Etap Inależy wykonać w oparciu o wytyczne Zamawiającego przedstawione w Załączniku nr 1 dozaproszenia do negocjacji.

2.         Etapu II- polegającego na wykonaniu opracowania przyrodniczego, składającego się z:

a.       Części I:  wstępne prace kameralne, obejmującej:

- analizę dostępnej literatury, danych niepublikowanych i innych materiałów,

- opracowanie metodyki badań

- wyznaczenie buforu badań terenowych

- zaproponowanie harmonogramu prac terenowych

- waloryzację

b.       Części II: inwentaryzacja przyrodnicza, obejmującej:

- badania terenowe

- weryfikację zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia

- inwentaryzację drzew i krzewów 

c.         Części III: sprawozdanie końcowe obejmujące scalone i ujednolicone informacje z Etapu II (Części I i II), a także:

- opis warunków atmosferycznych

- opracowanie wyników inwentaryzacji

- mapy tematyczne

- dokumentację fotograficzną

- materiały w wersji elektronicznej (w tym oryginalne dane gps, bazę danych GIS)

3.         Etapu III – polegającego na opracowaniu jednolitego tekstu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Załączniki

  Informacja z otwarcia ofert.pdf 61,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...ej oferty.pdf 31,63 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się