Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
WR.ROZ.281.298.2019 „Awaryjny remont umocnień koryta potoku Bystrzyca w km 3+840 – 3+915, 4+100 – 4+190 i 4+750 – 5 + 150 w miejscowości Stara i Nowa Bystrzyca”  
Przedmiot zamówienia
roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
7.000,00 PLN  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji do
2020-01-02  
Termin składania ofert
2019-09-27 09:30  
Numer zgłoszenia
WR.ROZ.281.298.2019  
Cpv
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”,  na zadanie pod nazwą:

„Awaryjny remont umocnień koryta potoku Bystrzyca w km 3+840 – 3+915, 4+100 – 4+190 i 4+750 – 5 + 150 w miejscowości Stara i Nowa Bystrzyca”

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 401,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ Nowa Bystrzyca .pdf 481,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 01 do SIWZ ... ofertowy.pdf 352,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał nr 02 do SIWZ ...r umowy .pdf 544,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał nr 03 do SIW...konawcza .zip 3,06 MB (zip) szczegóły pobierz
  zał nr 04 do SIWZ ...r robót .pdf 171,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał nr 05 do SIWZ ...echniczna.pdf 1,99 MB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.pdf 180,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...— kopia.pdf 136,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie o udziel...amowienia.pdf 261,4 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się