Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zabudowa obustronnej wyrywy brzegowej na rz. Babulówka w km 5+162 – 5 + 182 w m. Baranów Sandomierski, gm. Baranów Sandomierski  
Przedmiot zamówienia
Robota budowlana  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 17B  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2019-09-11  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2019-09-26 11:00  
Numer zgłoszenia
RZ.ROZ.281.111.2019  

CPV – 45246400-7
2. Przedmiot zamówienia:
1) „Zabudowa obustronnej wyrwy brzegowej na rz. Babulówka w km 5+162-5+182 w m. Baranów
Sandomierski, gm. Baranów Sandomierski”
Zakres zadania:
a) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do
1 km, koparka 0,40 m3 grunt kategorii III zabudowa wyrwy 100 m3
,
b) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu,
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV,
samochód 5-10 100 m3
,
c) Rozbiórka płotków faszynowych, wysokość płotka 25 cm zabudowa wyrwy 30 m,
d) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3 grunt
kategorii III zabudowa wyrwy 100m3
,
e) Wbijanie palisady młotem pneumatycznym, kołki i słupki Fi 12-14 cm, długości 2,0 m, grunt kategorii IV
– 40 m,
f) Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV zabudowa wyrwy 100m3

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina zabudowa wyrwy 45m2,
h) Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach, z kiszek, na włókninie, krata płotka 1.0x1.0 m, wykonanie z brzegu 45m2,
i) Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny z kamienia ciężkiego lub średniego 40 m3.
2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzuje:
- dokumentacja projektowa składająca się z: opisu technicznego, przedmiaru robót, mapy orientacyjnej,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Ww. dokumenty stanowią następujące załączniki do s.i.w.z.:
- Zał. nr 3 – dokumentacja projektowa,
- Zał. nr 4 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 416,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 1019,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1 - ...cznikami.zip 77,18 KB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2 - ...ór umowy.zip 67,52 KB (zip) szczegóły pobierz
  Załączniki nr 3 i... i STWiOR.zip 1,22 MB (zip) szczegóły pobierz
  Inf. z otwarcia- Ba...11.1.2019.pdf 611,84 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się