Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
LU.Utrzymanie śródlądowych wód płynących oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim - 25 części”  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
PGW WP -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2020-03-25  
Data publikacji do
2020-06-29  
Termin składania ofert
2020-04-29 10:00  
Numer zgłoszenia
LU.ROZ.2810.11.2020  
Cpv
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
 

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych wód płynących oraz  urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim. Zamawiający podzielił zamówienie na 25 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

2.Zakres robót utrzymaniowych w poszczególnych częściach zamówienia obejmuje głównie ręczne i mechaniczne wykaszanie roślinności ze skarp i dna cieków, wygrabianie wykoszonej roślinności ze skarp i dna cieków, usuwanie roślinności korzeniącej się w dnie (hakowanie), ścinanie krzaków, rozbiórkę zatorów oraz tam bobrowych, wywożenie materiału wydobytego z zatorów, odmulanie dna cieków.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, kilometraż rzek na którym będą realizowane roboty utrzymaniowe oraz zakres robót związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w Przedmiarach robót (załączniki nr 7.1-7.25) oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych (załącznik nr 6), stanowiących załączniki do SIWZ.

4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących części:

 1. Część 1 zamówienia: Utrzymanie rzeki Pełchówka; rzeki Ciek spod Stadnik; rzeki Siennica;rzeki Ciek A; rzeki Ciek B;rzeki Ciek B1;rzeki Ciek C; kanału doprowadzalnik Ao.
 2. Część 2 zamówienia: Utrzymanie rzeki Leśna; rzeki Ciek spod Dziadkowic; rzeki Sielczanka.
 3. Część 3 zamówienia: Utrzymanie rzeki Mień; kanału Doprowadzalnik B; kanału Doprowadzalnik Am.
 4. Część 4 zamówienia: Utrzymanie kanału Doprowadzalnik C1 kanału Doprowadzalnik C; kanału Doprowadzalnik D; kanału Doprowadzalnik EG; kanału Doprowadzalnik G; kanału Doprowadzalnik E
 5. Część 5 zamówienia: Utrzymanie rzeki Bronka; rzeki Ciek spod Grabowca; rzeki Brzezinka.
 6. Część 6 zamówienia: Utrzymanie rzeki Czapelka;rzeki Kałuża – usuwanie przetamowań bobrowych i rzeki Kołodziejka
 7. Część 7 zamówienia: Utrzymanie rzeki Silna; rzeki Szysia
 8. Część 8 zamówienia: Utrzymanie rzeki Tuchełka oraz rzeki Struga.
 9. Część 9 zamówienia: Utrzymanie rzeki Bojewka oraz rzeki Dzięciołek.
 10. Część 10 zamówienia: Utrzymanie rzeki Liwiec oraz rzeki Kanał Mordy.
 11. Część 11 zamówienia: Utrzymanie rzeki Kostrzyń i rzeki Witka
 12. Część 12 zamówienia: Utrzymanie rzeki Świdnica; rzeki Witkówka i rzeki Witówka II
 13. Część 13 zamówienia: Utrzymanie rzeki Zbuczynka.
 14. Część 14 zamówienia: Utrzymanie rzeki Muchawka, rzeki Zdroje oraz rzeki Stara Rzeka
 15. Część 15 zamówienia:Utrzymanie rzeki Ciek A.
 16. Część 16 zamówienia:Utrzymanie rzeki Ciek B i rzeki Helenka.
 17. Część 17 zamówienia: Utrzymanie rzek:Leśna Prawa,Kamionka, Sarenka.
 18. Część 18 zamówienia:Utrzymanie rzek Krzywula, Czyżówka, zbiornik Kozioł 9 ha
 19. Część 19 zamówienia:Utrzymanie rzeki Buczynka, rzeki Ciek C, rzeki Cetynia, rzeki Kosówka.
 20. Część 20 zamówienia:Utrzymanie rzeki Ciek B.
 21. Część 21 zamówienia: Utrzymanie rzeki Ada oraz rzeki Czerwonka I.
 22. Część 22 zamówienia:Utrzymanie rzeki Miedzanka i oraz rzeki Lubiesza.
 23. Część 23 zamówienia:Utrzymanie rzeki Borówka, rzeki Kobylanka oraz rzeki Osownica.
 24. Część 24 zamówienia:Utrzymanie rzeki Brok i rzeki Brok Mały, rzeki Jasionka (Wągroda).
 25. Część 25 zamówienia:Utrzymanie rzeki Zuzełka, rzeki Ciek Pułazie Gąsiorowo, rzeki Pukawka.

Załączniki

  KluczPub_Oferta_Pos...f9fb351a0.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1_Formular...ofertowy.docx 60,86 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2_Formularz-JEDZ.doc 194,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ_2810.11.2020.pdf 319,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3_Oświadc...awczego .docx 51,42 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 4_Oświadc...ku sądu.docx 51,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 5_Wzór umowy.docx 48,73 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 571,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 6_Specyfik...ru Usług.pdf 367,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 7.1-7.25_P...ry robót.zip 13,71 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się