Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Wykonanie konserwacji dróg eksploatacyjnych na terenie Zbiornika Wodnego Turawa, gm. Turawa  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
10.000,00 PLN  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2020-03-26  
Data publikacji do
2020-05-31  
Termin składania ofert
2020-04-16 11:00  
Numer zgłoszenia
GL.ROZ.2810.25.2020.MS  

Szanowni Państwo informujemy, że realizując zasadę, o której mowa w art 86 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający umożliwia uczestnictwo w publicznym otwarciu ofert poprzez transmisję online w dniu otwarcia ofert (data i godzina wskazane w SIZW).

W tym celu należy uruchomić link:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTcyNjZhZTMtMzRhZS00ZjNlLWJlOWYtMzIwODRmYTE1ODNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a73b9fd-fc97-43f1-950d-17b593429069%22%2c%22Oid%22%3a%222647cc09-e1a8-4a71-b002-41427ddbc401%22%7d>

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Wykonanie konserwacji dróg eksploatacyjnych na terenie zbiornika wodnego Turawa gm. Turawa”. Zadanie polega na wykonaniu remontu fragmentów istniejących dróg technicznych na obrzeżach zbiornika wodnego Turawa.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 172,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Część I - SIWZ I...e ogólne.doc 285,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Część II - Wzór umowy.pdf 584,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Część III - OPZ.zip 887,38 KB (zip) szczegóły pobierz
  Część IV - Przed...ar robót.pdf 123,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Część V - Załączniki.zip 156,98 KB (zip) szczegóły pobierz
  Zmiana treści SIWZ.pdf 4,79 MB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Klucz publiczny ...ępowania.zip 10,82 KB (zip) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 81,05 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się